Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Sympózium Andrej Radlinský - v službe viery a vedy

Dňa  20. septembra 2017 sa na pôde Trnavskej univerzity, v aule Pazmaneum,  konalo vedecké sympózium Andrej Radlinský - v službe viery a vedy, venované 200. výročiu jeho narodenia. Organizátormi podujatia boli Spolok svätého Vojtecha a Trnavská univerzita.Sympózium sa začalo slávnostnou svätou omšou v Katedrále Jána Krstiteľa, ktorú celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch. Prednáškovú časť programu otvoril svojím príspevkom riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík, ktorý predstavil Andreja Radlinského ako muža konceptu a vízie. Za Trnavskú univerzitu vystúpila so svojou prednáškou Zuzana Lopatková z Filozofickej fakulty, ktorá vo svojom príspevku predstavila redaktorskú a vydavateľskú prácu Andreja Radlinského. Rektor Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara detailne priblížil Radlinského najvýznamnejšie dielo Nábožné výlevy. Na záver sympózia si prítomní pozreli filmový dokument Andrej Radlinský, ktorý pri príležitosti tohto jubilea pripravila RTVS.