Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Nový zborník: Doctorandorum dies 2017

Dňa 1. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil 7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie, Doctorandorum dies 2017. Vedenie FF TU tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu. So svojimi kvalitnými príspevkami na tomto podujatí vystúpili študenti doktorandského štúdia troch akreditovaných študijných programov: slovenské dejiny, klasická archeológia a sociálna psychológia. Za úspešný priebeh tohto ročníka patrí poďakovanie všetkým zúčastneným hosťom, študentom a členom katedier, ktorí sa podieľali na jeho odbornom garantovaní a organizačnom zastrešení.

Význam a zmysel tohto vedeckého podujatia možno vidieť v troch základných rozmeroch. Doktorandi pred svojimi školiteľmi, pedagógmi a širším publikom prezentovali čiastkové výsledky vlastných výskumov, ktoré tvoria vedeckú bázu ich budúcich dizertačných prác. V presne vymedzenom časovom limite de novali konkrétny skúmaný problém a jeho východiská, a tiež použité metodologické postupy.

Ďalší rozmer sa prejavil v následnej diskusii, kde doktorandi čelili otázkam a podnetom, ku ktorým zaujali svoje stanovisko, podložené argumentačne. Mali možnosť preukázať, že sa vo svojej problematike dobre orientujú, poznajú odbornú literatúru, pramenné východiská, a sú schopní obhájiť svoje argumenty nielen pred odborníkmi zo svojho odboru, ale aj z iných humanitných odborov. Zároveň boli konfrontovaní aj s dôležitosťou interdisciplinárneho pohľadu na jednotlivé oblasti výskumu, s ním spojenými inšpiráciami a skúsenosťami z iných odborov, ako aj s potrebou vzájomnej komunikácie.

Tretí rozmer vedeckého podujatia vidíme v tom, že jeho výsledky sú trvalejšie, a to v podobe predkladaného zborníka, v ktorom sú prednesené príspevky publikované. Pevne veríme, že ich čítanie bude inšpiratívne a obohacujúce pre všetkých, ktorí po zborníku siahnu.

 

PUBLIKÁCIU SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU