Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Na našej fakulte sa diskutovalo o Rómoch

Dňa 29.11.2017 sa uskutočnila v aule FF TU prednáška Mgr. Vladimíra Horvátha , pracovníka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Prednáška s názvom Rómovia v štáte  bola rozčlenená do troch tematických okruhov. V prvom sa prednášajúci zaoberal historicko- spoločenskými suvislostiami rómskeho osídlenia na našom území, ich mobilitnymi dráhami, spôsobe života, povolaním a pod. Druha časť prednášky bola zameraná na aktuálne problémy Rómov , najmä otázky segregácie , rómskych osád , vzdelávania , potreby lepšieho zabezpečenia predškolského vzdelávania . V poslednej časti V. Horvath hovoril a plánoch , stratégiách do budúcnosti , príprave nových legislatívnych materiálov ako aj o práci a kompetenciách Úradu splnomocnenca pre rómske komunity . Prednáška sa stretla so živým ohlasom od studentov , ktorí takmer úplne zaplnili aulu FF, kládli viacero konkrétnych otázok riešenia spolužitia s Rómami , možnosťami zapájať sa do programov a prace komunitných centier a uviedli viacero osobných skúseností. Na záver prednášky pani prodekanka M.Dedová poďakovala prednasajúcemu v mene studentov aj prednášajúcich FF TU.