Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Na našej fakulte sa diskutovalo o Rómoch

Dňa 29.11.2017 sa uskutočnila v aule FF TU prednáška Mgr. Vladimíra Horvátha , pracovníka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity . Prednáška s názvom Rómovia v štáte  bola rozčlenená do troch tematických okruhov. V prvom sa prednášajúci zaoberal historicko- spoločenskými suvislostiami rómskeho osídlenia na našom území, ich mobilitnymi dráhami, spôsobe života, povolaním a pod. Druha časť prednášky bola zameraná na aktuálne problémy Rómov , najmä otázky segregácie , rómskych osád , vzdelávania , potreby lepšieho zabezpečenia predškolského vzdelávania . V poslednej časti V. Horvath hovoril a plánoch , stratégiách do budúcnosti , príprave nových legislatívnych materiálov ako aj o práci a kompetenciách Úradu splnomocnenca pre rómske komunity . Prednáška sa stretla so živým ohlasom od studentov , ktorí takmer úplne zaplnili aulu FF, kládli viacero konkrétnych otázok riešenia spolužitia s Rómami , možnosťami zapájať sa do programov a prace komunitných centier a uviedli viacero osobných skúseností. Na záver prednášky pani prodekanka M.Dedová poďakovala prednasajúcemu v mene studentov aj prednášajúcich FF TU.