Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

STUDIA HISTORICA TYRNAVIENSIA XIX

Autor: 
Mária Kohútová, CSc. (ed.)
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
ISBN: 
978-83-8111-013-6
Anotácia: 

Do rúk čitateľa sa opäť dostáva ďalšie číslo zborníka Katedry histórie, v poradí už devätnáste. V tomto roku, 2017, si pripomíname 25. výročie obnovenia Trnavskej univerzity. Roku 2002 vyšlo prvé číslo zborníka Katedry histórie  v plánovanej neperiodickej sérii s názvom Studia historica Tyrnaviensia. Vydané bolo pri príležitosti desiateho výročia obnovenia Trnavskej univerzity. Je to teda   15 rokov, čo zborník s týmto názvom vychádza.

Toto nové číslo je rozdelené na dve časti. Prvá časť  obsahuje štúdie vypracované na základe referátov, ktoré odzneli na seminári s názvom Panstvo a jeho funkcia výrobného podniku. Seminár sa uskutočnil 30. novembra 2016, na pôde Trnavskej univerzity v Trnave.  Druhá časť zborníka prináša štúdie z rôznych oblastí života v minulosti, chronologicky od počiatkov stredoveku po koniec 19. storočia. Tu sú štúdie z dejín osídlenia, aj z hospodárskych dejín, dejín panstiev, dejín vinohradníctva v Modre a Pezinku, tri štúdie sú zamerané na dejiny Trnavy, ich finančnú situáciu, vzťahy so susednými panstvami, aj problémy, ktoré prinášalo obrábanie vinohradov, ktoré vlastnili trnavskí mešťania, ale boli v chotári iného slobodného kráľovského mesta, Modry.  Ďalšie tri štúdie môžeme zaradiť do oblasti dejín kultúry – vývoj školstva na Orave, reforma kalendára, ktorú zaviedol pápež Gregor XIII., aj  vydávanie tlače s informáciami kurucov o priebehu ich povstania. Tretiu časť zborníka tvoria recenzie.