Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Inaugurácia nového dekana Filozofickej fakulty

V pondelok 3. decembra 2018 sa na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady a Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Pazmaneu - aule Trnavskej univerzity - uskutočnila inaugurácia nového dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Tým sa na najbližšie štvorročné funkčné obdobie od 1. novembra 2018 do 31. októbra 2022 stáva  doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik. 

Voľba dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa uskutočnila formou tajného hlasovania ešte dňa 19. septembra 2018. Doc. Hrnčiarik bol v tejto voľbe jediným kandidátom. Predtým pôsobil ako prodekan pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy FF Trnavskej univerzity a krátko aj ako poverený dekan.

Slávnosti, pri ktorej bol nový dekan oficiálne  dekorovaný dekanskou reťazou, sa zúčastnili akademickí hodnostári i širšia akademická obec Trnavskej univerzity. Medzi prítomnými pozvanými hosťami boli zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, magistrátu mesta Trnava, ako aj Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Slovami „Spondeo ac polliceor“ sa novo inaugurovaný, v poradí ôsmy dekan Filozofickej fakulty (resp. predošlej Fakulty humanistiky) v roku 1992 obnovenej Trnavskej univerzity zaviazal podriadiť všetky svoje kroky k prospechu fakulty, univerzity a jej akademickej obce. Ako zdôraznil vo svojom slávnostnom príhovore, tento sľub je pre neho o to viac zaväzujúci, že členovia Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave po prvýkrát zvolili do vedenia fakulty jej vlastného absolventa, nakoľko všetci doterajší dekani získali vysokoškolské vzdelanie na iných univerzitách alebo vysokých školách. Doc. Hrnčiarik totiž pred vyše 16 rokmi úspešne absolvoval svoje magisterské štúdium práve na Katedre klasickej archeológie tunajšej filozofickej fakulty. Vo svojej vedecko-výskumnej práci sa významne podieľa predovšetkým na odkrývaní archeologicko-stavebného vývoja mnohých historicky hodnotných pamiatkových lokalít na Slovensku a zvlášť priamo v meste Trnava.