Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Návšteva ukrajinských študentov na Trnavskej univerzite v Trnave

V dňoch 11.11. – 12.11. 2019 navštívili Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave ukrajinskí študenti z mesta Užhorod. Počas prvého dňa mali príležitosť stretnúť sa s pedagógmi jednotlivých katedier, položiť im otázky súvisiace so štúdiom v danom odbore. V popoludňajších hodinách v sprievode Mgr. Zuzany Dzurňákovej, PhD. absolvovali prehliadku mesta Trnava, počas ktorej sa oboznámili s históriou kráľovského mesta a mali možnosť vnímať jeho atmosféru. Navečer navštívili Študentský domov TU, pozreli si možnosti ubytovania, ktoré sú určené pre zahraničných študentov. Nasledujúci deň pokračovala návšteva na Pedagogickej fakulte TU, kde si prezreli priestory výučby, ateliér, či počítačovú miestnosť na výučbu informatiky. Študenti zavítali aj do priestorov výučby Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU.

Študenti boli pozitívne oslovení prístupom, propagáciou, ústretovosťou pedagógov,
ale i priestormi fakulty, či knižnice. Zo 6 študentov jeden podal prihlášku na študijný program Filozofia, ďalší dvaja študenti na Pedagogickú fakultu, študijný program Animácia výtvarného umenia a študijný program Matematika a informatika.

Text a foto: Mária Dědová