Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informačné stretnutie Vedenia Filozofickej fakulty TU so študentmi končiacich ročníkov

P o z v á n k a

Dovoľujem si Vás pozvať na informačné stretnutie Vedenia FF TU
so študentmi končiacich ročníkov FF TU, ktoré sa bude konať

v pondelok 12.04.2021 o 11.00 hod.

online formou v MS Teams s nasledovným programom:

1) Informácia o priebehu štátnych záverečných skúšok akademického roka 2020/2021

Pre účasť na online pracovnom stretnutí je potrebné pred konaním stretnutia kliknúť na tento link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a31929ce2eb004a7e9a192dbdd018ef85...

S pozdravom

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan FF TU