Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

25 rokov Katedry psychológie na obnovenej Trnavskej univerzite (1992–2017)

Na konferencii sa stretli bývalí i súčasní pedagógovia, absolventi, doktorandi a študenti Katedry psychológie FF TU. Okrem prednášok pozvaných hostí odzneli príspevky zamerané na aktuálne výskumné trendy Katedry psychológie (Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu, Aplikácia moderných psychometrických postupov v adaptácii psychologických testov, Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér, Psychologický pohľad na šikanovanie z aspektu teórie, výskumu a praxe). Pre študentov boli zaujímavé aj príspevky absolventov katedry, ktoré boli zamerané na rôzne oblasti, v ktorých pôsobia.

Pri pohľade na uplynulých 25 rokov môžeme skonštatovať, že Katedra psychológie FF TU sa významnou mierou podieľa na výborných výsledkoch Filozofickej fakulty TU v rôznych rebríčkoch hodnotenia kvality univerzít i fakúlt a neúnavne pokračuje v snahe o neustále zvyšovanie kvality i atraktivity štúdia psychológie, pričom vďaka svojim vedecko-výskumným aktivitám nemalou mierou prispieva k rozvoju slovenskej psychológie ako vedeckej disciplíny.

Text: doc. M. Špajdel
Fotografie: Mgr. M. Kohút