Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Informácie k zápisu do 1. ročníka na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity

Študijné programy:
Dejiny a teória umenia, Filozofia, História, Klasická archeológia, Politológia, Psychológia, Sociológia

Vážený uchádzač, vážená uchádzačka o štúdium,

oznamujeme Vám, že zápis do 1. ročníka na bakalársky a magisterský stupeň štúdia na Filozofickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave sa uskutoční zaslaním podkladov k zápisu poštou.

Podklady k zápisu je potrebné vyplniť a zaslať na Študijné oddelenie Filozofickej fakulty TU, Hornopotočná 23, 917 01 Trnava najneskôr do 06.07.2021

Podklady k zápisu nájdete na http://ff.truni.sk/legislativa-student. Boli Vám tiež zaslané spolu s Rozhodnutím o (podmienečnom) prijatí:

 • tlačivo „Zápisný list“
  je záväzný, vyjadrujete ním záujem o štúdium - vyplniť, nalepiť fotografiu a podpísať

 • tlačivo „Žiadosť o vydanie preukazu“
  vyplniť, nalepiť fotografiu a podpísať - denní študenti vyplnia a podpíšu aj druhú stranu žiadosti.
  + zaplatiť poplatok (20 € denné štúdium, 5 € externé štúdium), doklad o úhrade priložiť k žiadosti. Pokiaľ ste predchádzajúce štúdium absolvovali na našej univerzite a nemeníte formu štúdia, zaplatíte si len prolongačnú známku.

 • tlačivo „Čestné vyhlásenie pre účely určenia povinnosti platiť školné“
  (vyhláška rektora TU č.10/2020) – tlačivo sa týka len študentov denného štúdia. V tomto vyhlásení uvádzate, či ste niekedy študovali na vysokej škole:
  - pokiaľ ste zatiaľ neštudovali, vyplníte bod A)
  - pokiaľ ste už študovali na vysokej škole, uvádzate v bode B) údaje podľa predtlače. Zároveň je potrebné priložiť potvrdenie o tomto štúdiu.
  - pokiaľ budete študovať od 01.09.2021 naraz na dvoch vysokých školách, vyplníte bod C)

Zaslaním tlačív ste zapísaný/á na bakalárske/magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022. Všetky potrebné informácie súvisiace s Vašim prístupom do univerzitných Informačných systémov nájdete na webovej stránke https://www.truni.sk/univerzitne-informacne-systemy. Vo vlastnom záujme venujte informáciám patričnú pozornosť a podľa inštrukcií sa zaregistrujte do systému.


Uchádzači o štúdium, ktorí boli podmienečne prijatí a zatiaľ nedoložili všetky podklady k riadnemu Rozhodnutiu o prijatí priložia aj

 • v Bc. stupni úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia
 • v Mgr. stupni úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške

A to najneskôr do dňa zápisu. Absolventi FF TU tieto doklady nepredkladajú.

Zdroj:
Študijné oddelenie FF