Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie
2.10.2020

Preštudujte si inštruktáž k online vyučovania v ZS 2020/2021.

2.10.2020

Na tejto stránke nájdete linky na virtuálne miestnosti, v ktorých bude prebiehať online výučba v ZS 2020/2021.

3.9.2020

V nadväznosti na manuál pre vysoké školy rektor TU v Trnave prof. René Bílik stanovil základné prevádzkové podmienky Trnavskej univerzity v Trnave po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní vo forme príkazu rektora.

6.11.2020

Týždeň vedy a techniky sa blíži míľovými krokmi. Katedra filozofie Filozofickej fakulty srdečne pozýva všetkých záujemcov na prednášku doc. Zdeňka Vojtíška s názvom Náboženství v postmodernitě.

1.10.2020

Vypočujte si podcast, ktorý pre Rádio Expres nahral Dr. Peter Labanc z kat. histórie FF TU. 

18.9.2020

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 je 21. 09. 2020. Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry. 

18.9.2020

- Výuka v akademickom roku 2020/2021 začína 21.9.2020.
- Oznam o zápise povinne voliteľných a výberových predmetov sa nachádza na stránke fakulty.
- Rozvrh je zverejnený na stránke fakulty.

13.9.2020

Dňa 8.9.2020 sa vedúci Katedry psychológie doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD., spolu s garantami štúdia prof. Mgr. Petrom Halamom, PhD. a doc. PhDr. Vladimírom Dočkalom, CSc. zúčastnili pracovného stretnutia na Ministerstve zdravotníctva SR.

2.9.2020

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 sú promócie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zrušené.