Skočiť na hlavný obsah

Filozofická fakulta TU uskutočňuje vysokoškolské štúdium v študijných programoch:
dejiny a teóriu umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia.
 

Ako môžem podať prihlášku?
Informácie o prijímacom konaní 

 

Je len málo miest, kde sa snúbi história mesta s tradíciou univerzitného vzdelávania tak výrazne ako v Trnave. Okrem skutočnosti, že Trnava sa môže pýšiť titulom najstaršieho slobodného kráľovského mesta na území Slovenska (r. 1238) s množstvom vzácnych kultúrnych pamiatok i históriou kultúrneho a náboženského centra krajiny, dôležitou črtou života mesta je, že už od prvej polovice 17. storočia je Trnava uznávaným univerzitným centrom s množstvom vedeckých, kultúrnych a spoločenských ustanovizní, čo sa preukazuje tak na zachovalej historickej architektúre, ako i na súčasnom duchu mesta. V Trnave, ťažiacej z výhodnej polohy a výbornej dostupnosti, sídli hneď viacero vysokých škôl, z ktorých najvýznamnejšou je práve Trnavská univerzita.

 

Filozofická fakulta bola konštitutívnou súčasťou historickej Trnavskej univerzity, ktorá patrila už od dôb svojho založenia (r. 1635) medzi najvýznamnejšie vzdelávacie inštitúcie pôsobiace na území dnešného Slovenska. Obnovená Trnavská univerzita tak nadviazala na geografickú históriu a ideovú tradíciu, duchovné hodnoty a kresťanskú kultúru jednej z najstarších univerzít strednej Európy. Základným poslaním Filozofickej fakulty dnes je kresťansky orientované univerzitné vzdelávanie a rozvoj vedy a výskumu vo filozofických, humanitných, spoločenských vedách a vedách o umení.

V rámci jednotlivých vedných odborov fakulta prezentuje výsledky svojich bádaní v mnohých monografiách, zborníkoch a periodikách. Vedecko–výskumná činnosť sa na fakulte realizuje najmä formou výskumných projektov a grantových úloh. Medzinárodnú spoluprácu fakulta rozvíja formou mobilít, výskumnej spolupráce a prednášok zahraničných pedagógov.

Štúdium na Filozofickej fakulte prebieha vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Fakulta má priznané právo udeľovať akademický titul bakalár v študijných programoch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia. Magisterské štúdium má akreditované v študijných programoch dejiny a teória umenia, filozofia, história, klasická archeológia, politológia, psychológia a sociológia a tretí stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandské štúdium) v študijných programoch dejiny a teória umenia a architektúry, filozofia, psychológia, slovenské dejiny, klasická archeológia, teória a metodológia sociológie.

V spolupráci s pedagogickou fakultou prebieha výučba v študijných programoch história v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova) a klasické jazyky v kombinácii (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra, nemecký jazyk a literatúra, matematika, biológia, náboženská výchova). 

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity patrí medzi najvýznamnejšie humanitne orientované pracoviská na Slovensku. O jej význame svedčí i rozsiahla publikačná činnosť jej vedecko-pedagogických pracovníkov, citačný ohlas a početná účasť na vedeckých grémiách, redakčných radách, výboroch a komisiách, tak doma ako aj v zahraničí. Trnavská univerzita sa umiestňuje na popredných miestach v hodnotení verejných vysokých škôl a fakúlt vykonávanom Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou (ARRA). V oblasti humanitných vied bola v roku 2005 na 3. mieste v rebríčku kvality vysokých škôl na Slovensku, pri hodnotení grantových prostriedkov na 1 tvorivého pracovníka sa fakulta v roku 2005 a 2006 umiestnila na 4. mieste v rámci 23 slovenských fakúlt zaradených do skupiny „Humanitné vedy“. V roku 2006 sa Trnavská univerzita v oblasti humanitných vied umiestnila na 2. mieste, v roku 2007 na 3. mieste, v roku 2008 na 4., v roku 2009 na 3. mieste, v rokoch 2010, 2011 a 2012 na 4. mieste v celkovom hodnotení všetkých slovenských univerzít. V rokoch 2013, 2014 sa fakulta umiestnila na 6. mieste  a v roku 2015 na 5. mieste v rámci skupín svojich odborov, kde sa lepšie umiestnili najmä „filozoficko-prírodovedné“ fakulty.

Ak Vám teda nepostačujú dnes tak preferované praktické a užitočné zručnosti napr. v oblasti informačných technológii, ale zaujíma Vás skutočne široké a ucelené humanitné vzdelanie, strategické myslenie v súvislostiach a pokiaľ chcete prežiť roky vysokoškolského štúdia vo výnimočnej komunite vysokoškolských pedagógov a študentov, ktorí usilujú o nestranné hľadanie pravdy, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity sa môže aj pre Vás stať domovom.