Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Ing. arch. Ivan Gojdič jubiluje!

Pedagóg našej fakulty, výnimočný odborník a skvelý človek Ing. arch. Ivan Gojdič oslávil začiatkom apríla okrúhle jubileum, 70 rokov!
Ivan Gojdič patrí medzi výrazné osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku, a tiež k dlhodobým členom Katedry dejín a teórie umenia Trnavskej univerzity. Pôsobil ako jej vedúci a istý čas vykonával aj funkciu prodekana FF TU. Dekan Filozofickej fakulty prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. mu pri tejto príležitosti udelil Ďakovný list.
Vedenie fakulty, členovia zamestnaneckej časti akademickej obce ako aj študenti mu do ďalšieho života prajú veľa zdravia a radosti v osobnom ale aj súkromnom živote.

Ad multos annos !