Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Konferencia v Parlamente Českej republiky aj so zástupcom z našej fakulty

Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky a Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Českej republiky zorganizovali dňa 4. 12. 2018 podujatie pod názvom „Československo 1918-1928: 10 let revoluce v sociálním zákonodárství“.

Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Tomáša Hanzela. Snahou vystupujúcich účastníkov bolo ozrejmiť vplyv sociálnej politiky na politický vývoj prvej Československej republiky, či priblížiť riešenia ťažkej sociálnej situácie v povojnových rokoch. Podujatie však malo za cieľ nielen priblížiť historické fakty, ale porovnať aj vtedajšiu a dnešnú situáciu v sociálnej oblasti a pokúsiť sa nájsť riešenia sociálneho zmieru či vytvoriť prognózy a definovať potreby trhu práce v súčasnosti.

Z českej strany na konferencii vystúpili ministerka práce a sociálnych vecí ČR Jana Maláčová, bývalý premiér ČR Vladimír Špidla, poslanci parlamentu, zástupcovia zamestnaneckých a zamestnávateľských zväzov a predstavitelia akademickej obce.

Zo Slovenska boli účastníkmi konferencie minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, Monika Benedeková, podpredsedníčka OZ KOVO, zástupkyňa Konferencie odborových zväzov SR, Brigita Schmögnerová, ministerka financií SR z rokov 1998-2002 a PhDr. Roman Jančiga zo Sociálnej poisťovne, absolvent politológie na našej fakulte.

Slovenskú akademickú obec zastupoval PhDr. Tomáš Jahelka, PhD. z Katedry politológie FF TU, ktorý vo svojom vystúpení a počas vstupov v rámci diskusného panela priblížil účastníkom konferencie sociálnu legislatívu po vzniku ČSR, a to najmä prijatie zákona o osemhodinovej pracovnej dobe z decembra 1918, históriu týchto snáh, hospodársku a sociálnu situáciu na Slovensku po skončení prvej svetovej vojny, či zákon o podpore v nezamestnanosti a ďalšie sociálne vymoženosti realizované po vzniku ČSR.