Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová na FF TU v Trnave

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová dňa 4. mája 2017 navštívila akademickú pôdu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity. Na prijatí rektorom univerzity prof. doc. JUDr. Marekom Šmidom, PhD. a dekanom Filozofickej fakulty prof. PhDr. Milanom Katunincom, PhD. Diskutovali o otázkach pripravovanej reformy školstva na Slovensku z pohľadu vysokých škôl. Predmetom rozhovoru boli možnosti dosahovania kvality vysokoškolského štúdia v kontexte pripravovaného legislatívneho návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Jednou z tém bola aj dôležitosť prepojenia humanitných vied a vedeckého výskumu. Prijatia štátnej tajomníčky sa zúčastnil i vedúci Katedry politológie Mgr. Marcel Martinkovič, PhD. Prítomní vyzdvihli dôležitosť výučby predmetov, ktoré majú za cieľ oboznámiť poslucháčov politológie na Slovensku o totalitárnych politických ideológiách a i takýmto spôsobom prispievať k predchádzaniu vzniku extrémizmu a radikalizmu v spoločnosti.