Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia na akademický rok 2021/2022

1. Dodatočný zápis povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov v systéme MAIS sa uskutoční nasledovne:

Príprava predmetov: 20. 09. 2021 (od 8:00) - 21. 09. 2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Prihlasovanie sa na predmety: 21. 09. 2021 (od 8:00) - 22. 09. 2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

Akceptácia alebo zamietnutie požiadaviek: 22. 09. 2021 (od 8:00) - 23. 09. 2021 (do 7:59)
(zverejnené pedagógom)

Zverejnenie výsledkov: 23. 09. 2021 (od 8:00) - 24. 09. 2021 (do 7:59)
(prístupné študentom)

 

2. Informácie o povinných, povinne voliteľných a voliteľných predmetoch sú k dispozícii v systéme MAIS
- verejný portál: https://student.truni.sk/maisportal/studijneProgramy.mais