Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Úvod do štúdia klasickej archeológie I.

Autor: 
M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, A. Ďurianová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
100
ISBN: 
978-80-568-0332-5
Anotácia: 

Predložená publikácia je prvou zo štvordielnej vysokoškolskej učebnice „Úvod do štúdia klasickej archeológie“, ktorej ďalšie časti budú vychádzať priebežne. Autorský tím pozostáva z pedagógov pôsobiacich na Katedre klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je jediným vedecko- pedagogickým pracoviskom tohto druhu na Slovensku. Ambíciou učebnice je poskytnúť základné informácie o danom študijnom odbore, ako aj prehľad o dejinnom vývoji antických civilizácií – gréckej a rímskej, o ich bezprostredných predchodcoch, ale aj o ich vplyve na spoločenstvá žijúce v susedstve. Pri tvorbe koncepcie bola zvolená jednotná štruktúra, čiastočne prispôsobená špecifikám uvedených civilizácií. Učebnica sa usiluje podať život antickej spoločnosti v jeho stručnej podobe. Osobitne sa venuje jednotlivým odvetviam umenia počnúc architektúrou obytných ako aj verejných stavieb, chrámov a monumentov, sochárstvu či umeleckému remeslu. Rovnako si všíma náboženstvo, kult a politiku či vojnové strety s nepriateľom.

Predložený prvý diel obsahuje definíciu, chronologický rámec, dejiny bádania, pramene, prehľad základnej metodológie a terminológie klasickej archeológie, významné inštitúcie i zaužívané princípy písania a citovania. Ďalšie kapitoly sú venované minojskej a mykénskej civilizácii egejskej doby bronzovej. Prechádzajú od charakteristiky doby, topografiu a chronológiu a archeologické pramene. Predstavujú stavebné zvyšky minojských palácov, víl a mykénskych „hradov“ i obydlia prostých osadníkov až po miesta ich posledného odpočinku na pohrebiskách, ktoré vypovedajú o pohrebných obradoch a ríte. K svedectvám o živote obidvoch kultúrnych entít, náboženstve – a civilizačnej úrovni vôbec, patrilo aj prvé písmo v európskom priestore. Početnú skupinu v množstve nálezov predstavuje keramika: úžitková a dekoratívna, neraz kultového dosahu, akou bola aj drobná hlinená plastika – ľudská a zvieracia. Významnú súčasť nálezového fondu tvorí glyptika i honosné šperky z drahého kovu vedúcej vrstvy miestnych vládcov. V ich palácoch a hradoch zostali zvyšky nástenných malieb a iného materiálu, o. i. hlinené tabuľky s lineárnym písmom B. Sú dôležitou informáciou o palácovom hospodárstve, o slávených sviatkoch a obetných daroch. Spomínajú po mene aj prvé božstvá, známe neskôr z gréckeho pantheonu. Sú svedectvom o rozvrstvení spoločnosti, najmä v dobe čiastočného zaujatia minojskej Kréty Mykénčanmi. Za bohatstvo a moc nepochybne vďačili obchodu a rozvoju vodnej dopravy na člnoch, na počiatku s minojskou thalasokratiou na mori.

Druhý diel sa bude venovať gréckej antike, tretí je vyhradený etruskej a rímskej civilizácii a štvrtý rímskym provinciám a okrajovým oblastiam antického sveta, ktoré sa v toku času prejavovali ako dedičstvo gréckej a rímskej antiky. Rozdelenie učebnice do štyroch častí nebolo náhodné. Vychádzalo z rozvrhnutia výučby, v centre ktorej stojí grécka a rímska antická spoločnosť so všetkými jej atribútmi, a to rovnako na materskom území, ako aj v gréckych kolóniách, rímskych provinciách a v priľahlých oblastiach. Texty dopĺňa bohatá obrazová príloha a odporúčaná literatúra.

Učebnica sa v prvom rade obracia na súčasných a budúcich poslucháčov odboru klasická archeológia, ale aj príbuzných disciplín akými sú dejiny umenia a kultúry, estetika, výtvarné umenie, história, klasická filológia či religionistika. Rímskymi reáliami sa usiluje oživiť oblasť rímskeho práva: verejného i súkromného. Očakávame, že predložená učebnica bude užitočná aj pre študentov a učiteľov stredných škôl a rovnako osloví aj záujemcov z radov širokej verejnosti. A to tým skôr, že elektronická podoba všetkých štyroch dielov publikácie bude dostupná na internete bez obmedzenia.