Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Úvod do štúdia klasickej archeológie I.

Autor: 
M. Novotná, K. Kuzmová, E. Hrnčiarik, L. Nováková, A. Ďurianová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2020
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
100
ISBN: 
978-80-568-0332-5
Anotácia: 

Predložená publikácia je prvou zo štvordielnej vysokoškolskej učebnice „Úvod do štúdia klasickej archeológie“, ktorej ďalšie časti budú vychádzať priebežne. Autorský tím pozostáva z pedagógov pôsobiacich na Katedre klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je jediným vedecko- pedagogickým pracoviskom tohto druhu na Slovensku. Ambíciou učebnice je poskytnúť základné informácie o danom študijnom odbore, ako aj prehľad o dejinnom vývoji antických civilizácií – gréckej a rímskej, o ich bezprostredných predchodcoch, ale aj o ich vplyve na spoločenstvá žijúce v susedstve. Pri tvorbe koncepcie bola zvolená jednotná štruktúra, čiastočne prispôsobená špecifikám uvedených civilizácií. Učebnica sa usiluje podať život antickej spoločnosti v jeho stručnej podobe. Osobitne sa venuje jednotlivým odvetviam umenia počnúc architektúrou obytných ako aj verejných stavieb, chrámov a monumentov, sochárstvu či umeleckému remeslu. Rovnako si všíma náboženstvo, kult a politiku či vojnové strety s nepriateľom.

Predložený prvý diel obsahuje definíciu, chronologický rámec, dejiny bádania, pramene, prehľad základnej metodológie a terminológie klasickej archeológie, významné inštitúcie i zaužívané princípy písania a citovania. Ďalšie kapitoly sú venované minojskej a mykénskej civilizácii egejskej doby bronzovej. Prechádzajú od charakteristiky doby, topografiu a chronológiu a archeologické pramene. Predstavujú stavebné zvyšky minojských palácov, víl a mykénskych „hradov“ i obydlia prostých osadníkov až po miesta ich posledného odpočinku na pohrebiskách, ktoré vypovedajú o pohrebných obradoch a ríte. K svedectvám o živote obidvoch kultúrnych entít, náboženstve – a civilizačnej úrovni vôbec, patrilo aj prvé písmo v európskom priestore. Početnú skupinu v množstve nálezov predstavuje keramika: úžitková a dekoratívna, neraz kultového dosahu, akou bola aj drobná hlinená plastika – ľudská a zvieracia. Významnú súčasť nálezového fondu tvorí glyptika i honosné šperky z drahého kovu vedúcej vrstvy miestnych vládcov. V ich palácoch a hradoch zostali zvyšky nástenných malieb a iného materiálu, o. i. hlinené tabuľky s lineárnym písmom B. Sú dôležitou informáciou o palácovom hospodárstve, o slávených sviatkoch a obetných daroch. Spomínajú po mene aj prvé božstvá, známe neskôr z gréckeho pantheonu. Sú svedectvom o rozvrstvení spoločnosti, najmä v dobe čiastočného zaujatia minojskej Kréty Mykénčanmi. Za bohatstvo a moc nepochybne vďačili obchodu a rozvoju vodnej dopravy na člnoch, na počiatku s minojskou thalasokratiou na mori.

Druhý diel sa bude venovať gréckej antike, tretí je vyhradený etruskej a rímskej civilizácii a štvrtý rímskym provinciám a okrajovým oblastiam antického sveta, ktoré sa v toku času prejavovali ako dedičstvo gréckej a rímskej antiky. Rozdelenie učebnice do štyroch častí nebolo náhodné. Vychádzalo z rozvrhnutia výučby, v centre ktorej stojí grécka a rímska antická spoločnosť so všetkými jej atribútmi, a to rovnako na materskom území, ako aj v gréckych kolóniách, rímskych provinciách a v priľahlých oblastiach. Texty dopĺňa bohatá obrazová príloha a odporúčaná literatúra.

Učebnica sa v prvom rade obracia na súčasných a budúcich poslucháčov odboru klasická archeológia, ale aj príbuzných disciplín akými sú dejiny umenia a kultúry, estetika, výtvarné umenie, história, klasická filológia či religionistika. Rímskymi reáliami sa usiluje oživiť oblasť rímskeho práva: verejného i súkromného. Očakávame, že predložená učebnica bude užitočná aj pre študentov a učiteľov stredných škôl a rovnako osloví aj záujemcov z radov širokej verejnosti. A to tým skôr, že elektronická podoba všetkých štyroch dielov publikácie bude dostupná na internete bez obmedzenia.