Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny Premonštrátskeho kláštora sv. Jána Krstiteľa v Jasove v stredoveku

Autor: 
Júlia Kotrusová
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
166
ISBN: 
78-80-568-0049-2
Anotácia: 

Monografia sa zaoberá stredovekými dejinami kláštora sv. Jána Krstiteľa, ktorý patrí medzi najstaršie premonštrátske kláštory na Slovensku. V práci sú predstavené počiatky premonštrátskej rehole v Jasove a okolnosti založenia kláštora, ktoré objasňujú vizitácie kanonikov. Pozornosť je venovaná aj vlastným dejinám konventu a jeho personálnemu obsadeniu, kde autorka uvádza chronologicky všetky zaznamenané mená kanonikov. Táto kapitola je v prílohe práce doplnená aj o prehľad prepoštov kláštora. Najrozsiahlejšiu časť monografie tvoria majetkové pomery kláštor v stredoveku. Územie, ktorým kláštor disponoval presahovalo územie troch uhorských žúp. Z majetkov kláštora je najväčšia pozornosť venovaná jeho centrálnemu  majetku, obci Jasov.  Obrovské územie, ktoré patrilo k základnému majetku prepoštstva bolo mnohokrát napádané susednými zemepánmi, ktorým patrí posledná kapitola práce. Medzi najväčších zemepánov prepoštstva v jeho okolí patrili Turnianske hradné panstvo, mestečko Moldava a banské mestečká Gelnica a Smolník.

Cena: 
9 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.