Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Stanovisko vedenia FF TU k bagatelizovaniu prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu súčasného predsedu NR SR

Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave sa stotožňuje s obsahom vyhlásení vysokých škôl odsudzujúcich bagatelizovanie prípadu nadobudnutia vysokoškolského titulu predsedu NR SR Andreja Danka.

Filozofická fakulta sa hlási k tradíciám historickej Trnavskej univerzity, k princípom humanizmu a zásadám univerzitného vzdelávania, ktoré znamenajú aj odovzdávať študentom rešpekt voči slušnosti, kultúrnosti a poctivému prístupu k študijným povinnostiam. Záleží nám na zachovaní dôveryhodnosti univerzitného vzdelávania na Slovensku a ďalších možnostiach rozvíjania tvorivého a intelektuálneho potenciálu mladých ľudí. Preto spôsob nadobudnutia vysokoškolského titulu súčasného predsedu NR SR pokladáme za nezlučiteľný s ideou univerzity ako inštitúcie. Množiace sa prípady takýchto konaní vysielajú demoralizujúci signál študentom a prispievajú k vyvolávaniu stavu, keď sa spoločnosť čoraz viac pozerá na vzdelávací systém v SR, jeho autority a inštitúcie s nedôverou a odcudzením ako na potemkinovskú dedinu, ktorá je financovaná z verejných zdrojov. 

Z uvedených dôvodov nemôžeme k danému prípadu mlčať. Sme presvedčení, že je najvyšší čas, aby aj predstavitelia vysokých škôl a ďalších vzdelávacích a vedeckých inštitúcií uplatnili svoju autoritu, zastavili pokles kvality a bránili povesť vzdelávacieho systému Slovenskej republiky.