Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Výsledky volieb do AS FF TU

Vyhlásenie volieb
do zamestnaneckej a študentskej časti
Akademického senátu Filozofickej fakulty
Trnavskej univerzity v Trnave 

Vyhlasujem voľby do zamestnaneckej ako aj do študentskej časti AS FF TU a to v zmysle zásad volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v termíne 4., 5. a 6. decembra 2017 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod.

Voľby do zamestnaneckej časti sa budú konať na sekretariáte dekanátu (1. poschodie) a do študentskej časti vo vestibule pred vrátnicou Filozofickej fakulty TU, t.j. v hlavnej budove Trnavskej univerzity na Hornopotočnej 23 v Trnave.

 PhDr. Peter Žitný, PhD.,v.r. (predseda AS FF TU)

Trnava 2. november 2017

Prílohy:
1. Vyhlásenie volieb do AS FF TU v Trnave
2. Oznam k voľbám do AS FF TU v Trnave
3. Čas a spôsob navrhovania kandidátov
4. Zoznam členov zamestnaneckej časti akademickej obce 
5. Zoznam členov študentskej časti akademickej obce 
6. Zoznam kandidátov do AS FF TU za zamestnaneckú časť 
7. Zoznam kandidátov do AS FF TU za študentskú časť 
8. Výsledky volieb do AS FF TU