Skip to main content
E-mail
kinga.izsof.jurasova@truni.sk

Focused on: cognition, problem solving and decision making, effect of emotions

Important publications:

 • Jurásová, K.: Analogické problémy a ich riešenie : vplyv a funkcia emócií. Kraków; Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  2012, 138 s, ISBN 978-83-7490-515-2.
 • Izsóf Jurásová,K., Dědová, M.: Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác - 1. vyd. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, 140 s., ISBN 978-80-8082-857-8.
 • Žitný,P., Jurásová, K.: Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku. Československá psychologie, roč. 54, 2010, č. 6, s. 564-568, ISSN 0009-062X.
 • Izsóf Jurásová, K., Biela,A., Špajdel, M.: Impact of emotional valence and different source problem conditions on the resolution of analogical target problems. Studia psychologica, vol. 56, 2014, no. 2, pp. 99-107, ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/?search=Jur%C…
 • Jurásová, K., Špajdel, M.: The role of regret in rational decision making. Studia psychologica, vol. 53, 2011, no. 2, pp. 169-174, ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/?search=Jur%C…
 • Jurásová, K., Špajdel, M.: Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva: International Journal for Integrated Neurosciences, vol. 55, 2013, no. 3, pp. 135-140, ISSN 1337-933X.
 • Momková, E., Izsóf Jurásová, K.: Výkon bilingválnych jednotlivcov pri psychodiagnostickom vyšetrení kognitívnych funkcií v ich prvom a druhom jazyku. Testfórum, 2016, č. 7,  s. 64-84, ISSN 1805-9147.  http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/vi…
 • Švorcová, A., Izsóf Jurásová, K.: Nákupné štýly vo vzťahu k osobnostným črtám a hodnotovým orientáciám spotrebiteľov.  E-mental, roč. 3, 2015, č. 3-4, s. 14-23, ISSN 1339-4614. http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2015-3-4.pdf
 • Izsóf Jurásová, K., Špajdel, M.:Estetické hodnotenie fotografií na internete. Ostium, roč. 11, 2015, č. 4, s. 1-8, ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/esteticke-hodnotenie-fotografii-na-internete/
 • Izsóf Jurásová, K.: Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity. Ostium, roč. 9, 2013, č. 4, s. 1-8, ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/pretrvanie-necinnosti-inaction-inertia-fenomen-…
 • Jurásová, K., Špajdel, M.: Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia. Ostium, roč. 8, 2012,  č. 2, s. 1-7,  ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/vztah-emocii-a-kognicie-z-hladiska-teorie-kogni…

Teaching:

On maternity leave since 2016