Skočiť na hlavný obsah
PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.
E-mail
kinga.izsof.jurasova@truni.sk
Telefón
033 / 59 39 361
Konzultačné hodiny
pondelok 9:30 - 11:10 (online)
Miestnosť
312

 

Vzdelanie

2009 – 2012    Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

2011                Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

  • rigorózne konanie: rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce v odbore psychológia
  • akademický titul:

2004 – 2009    Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

  • vysokoškolské vzdelanie, študijný program druhého stupňa
  • jednoodborové magisterské štúdium v odbore psychológia
  • akademický titul: Mgr.

 

Doplnkové vzdelanie, kurzy

2011 – 2013

  • Akreditovaný kurz Rorschachovej metódy

2007

  • Základný kurz pracovníkov poradní Pomoc obetiam násilia

 

Vedecko-výskumná činnosť

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

AAB

Izsóf Jurásová, K. (2021). Som nerozhodný (alebo nie?). Psychologické pohľady na neschopnosť rozhodnúť sa. Typi Universitatis Tyrnaviensis.

ACB

Izsóf Jurásová,K., & Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.

ADC

Izsóf Jurásová, K., & Kissová, L. (2021). Jazyková emocionalita a verbálne vyjadrenie emocionálnych zážitkov u bilingválnych jednotlivcov. Československá psychologie, 65(5), 474-489. https://doi.org/10.51561/cspsych.65.5.474

Žitný,P., &  Jurásová, K. (2010). Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku. Československá psychologie, 54(6), 564-568.  ISSN 0009-062X

ADD

Izsóf Jurásová, K., Biela,A., & Špajdel, M. (2014). Impact of emotional valence and different source problem conditions on the resolution of analogical target problems. Studia psychologica, 56(2), 99-107. ISSN 0039-3320

Jurásová, K., & Špajdel, M. (2011). The role of regret in rational decision making. Studia psychologica, 53(2), 169-174. ISSN 0039-3320

ADE

Izsóf Jurásová, K., & Čavojcová, P. (2021). Analýza vzájomných vzťahov medzi nerozhodnosťou, akademickou prokrastináciou a úzkosťou. E-psychologie, 15(3), 1-15. https://doi.org/10.29364/epsy.410

Szalatnyaiová, E., & Izsóf Jurásová, K. (2020). Pamäťový test pre bilingválnu detskú populáciu s materinským jazykom maďarským : overenie psychometrických charakteristík. Psychologie a její kontexty, 11(1), 39-53. https://doi.org/10.15452/PsyX.2020.11.0003

Momková, E., & Izsóf Jurásová, K. (2017). Performance of bilingual individuals in psychodiagnostic testing of cognitive abilities using their first and second languages. Psychologie a její kontexty, 8(1), 66-85. ISSN 1803-9278.

ADF

Izsóf Jurásová, K., & Chromeková, P. (2021). Všeobecná nerozhodnosť a kariérová nerozhodnutosť adolescentov z aspektu črtovej emocionálnej inteligencie. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 55(1), 26-37. doi:10.4149/ppd_202102

Szalatnyaiová, E., & Izsóf Jurásová, K. (2019). Bilingvizmus zo psychodiagnostickej perspektívy : môže skresliť jazyková úroveň klienta výsledok psychologického testovania? Ostium, 15(4), 1-8. ISSN 1336-6556

Švorcová, A., & Izsóf Jurásová, K. (2015). Nákupné štýly vo vzťahu k osobnostným črtám a hodnotovým orientáciám spotrebiteľov.  E-mental, 3(3-4), 14-23, ISSN 1339-4614.

Izsóf Jurásová, K., & Špajdel, M. (2015). Estetické hodnotenie fotografií na internete. Ostium, 11(4), 1-8, ISSN 1336-6556

Izsóf Jurásová, K. (2013). Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity. Ostium, 9(4), 1-8, ISSN 1336-6556

Jurásová, K., & Špajdel, M. (2012). Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia. Ostium, 8(2), 1-7,  ISSN 1336-6556

ADN

Jurásová, K., & Špajdel, M. (2013). Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva: International Journal for Integrated Neurosciences, 55(3), 135-140. ISSN 1337-933X.

 

Vedecké granty

Projekt APVV – 19-0568: Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike. Doba riešenia: 2020-2023. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt KEGA č. 025TTU-4/2021: Empatia a umenie: empatická a emocionálna reakcia diváka na vizuálne umenie. Doba riešenia: 2020 – 2022. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt VEGA č. 1/0083/15: Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér. Doba riešenia: 2015-2017. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt KEGA  č. 017TTU-4/2014: Kognitívne aspekty krásy a umenia. Doba riešenia: 2015-2017. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt VEGA  č. 2/0023/10: Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti. Doba riešenia: 2010-2012. Člen riešiteľského kolektívu.

 

Členstvá v akademických orgánoch a radách

Rada pre vnútorné hodnotenie kvality TU

 

Pedagogická činnosť

Psychológia práce

Základy psychopatológie

Psychoracionalizácia učenia a štúdia

Základy psychológie (Katedra sociológie FF TU, Katedra ošetrovateľstva FZSP TU)

Seminár k bakalárskej práci I., II.

Diplomový seminár

Projektívne metódy – ROR