Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prof. Hrehová a Dr. Rusnák prednášali na Prešovskej univerzite v Prešove

Pedagógovia katedry etiky FF TU v Trnave prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. a PhDr. Peter Rusnák, PhD. boli pozvaní prednášať na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 7. až 8. decembra 2017 Katedrou systematickej teológie a Katedrou filozofie a religionistiky GTF Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 80. výročia násilnej smrti ruského fyzika, matematika, filozofa, teológa a pravoslávneho kňaza Pavla Alexandroviča Florenského (1882-1937) pod názvom Duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. Domáci aj zahraniční hostia z univerzít v Ríme a v Sankt-Petersburgu sa vo svojich prednáškach venovali otázkam kritickej reflexie diela Pavla Florenského, jeho osudu disidenta a nepriateľa sovietskeho režimu, okolnostiam jeho násilnej smrti, otázkam evanjelizácie, ale predovšetkým téme hľadania pravdy, ktorá otvára cestu k duchovnej slobode. Profesorka Hrehová vystúpila s prednáškou: Hľadanie múdrosti ako cesta k slobode ducha v živote a v diele P. A. Florenského a Dr. Rusnák s prednáškou: Otázka techniky: Martin Heideger a Pavol Florenský. Konferencia bola súčasťou vedeckého projektu, ktorý podporila Kongregácia pre východné cirkvi.

Text: Dr. P. Rusnák
Fotografie: archív katedry