Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU

Psychologická ambulancia pri Centre podpory študentov TU začala svoju činnosť od  01. 10. 2017 v priestoroch Študentského domova Petra Pázmaňa. Poskytuje poradenské služby, prednášky, konzultácie a skupinové programy pre študentov so zameraním na osobnostný rozvoj, komunikačné zručnosti, zvládanie náročných životných situácií (v škole, vo vzťahoch, v rodinnom prostredí), pri riešení osobných problémov, psychických krehkostí, dôležitých rozhodnutí a životných výziev. Psychologické služby ponúka  aj študentom so špecifickými potrebami. Zariadenie zabezpečuje bezplatné psychologické služby pre študentov a zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave. Psychologické poradenstvo je zabezpečované pracovníkmi Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.