Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

SLOVENSKO V HISTORICKÝCH OSMIČKÁCH

Nikto nemôže poprieť skutočnosť, že práve osmičkové roky zohrali v dejinách Slovenska nezmazateľnú úlohu. Vo štvrtok 27. septembra 2018 sa preto na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila vedecká konferencia s názvom Slovensko v historických osmičkách.  Na jej organizácii sa okrem Filozofickej fakulty podieľal Historický ústav SAV v Bratislave spolu so Slovenskou historickou spoločnosťou pri SAV.

Konferenciu slávnostne otvorili prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. z Katedry histórie spolu s povereným dekanom Filozofickej fakulty, doc. Dr. phil. Erikom Hrnčiarikom. Nasledovali príspevky jednotlivých účastníkov, ktorými sme sa preniesli cez obdobie stredoveku, novoveku až do 20. storočia. Prostredníctvom prof. PhDr. Vladimíra Rábika, PhD. sme získali nové poznatky o vysvätení kostola v Nitre v roku 828. Rovnako Nitre v období stredoveku sa venoval aj doc. Mgr. Miloš Marek, PhD. Viac o snahe zriadiť biskupstvo na Spiši v roku 1348 ozrejmil prítomným Mgr. Peter Labanc, PhD. Nasledovalo obdobie novovekých dejín, kde doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. priblížila prítomným život a činnosť cirkevného hodnostára Mikuláša Oláha, ktorého 450. výročie úmrtia si tento rok pripomíname. Z Historického ústav SAV prišla PhDr. Eva Frimmová, Dr.Sc. s príspevkom o postoji slovenských humanistov k roku 1618. Rokom 1618 sa zaoberal aj PhDr. Viliam Čičaj, CSc. a zmapoval ho prostredníctvom dobovej tlače.

Po obedovej prestávke vystúpil hosť z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – Mgr. Peter Fedorčák, PhD., ktorý sa zameral na príchod jezuitov do Košíc v roku 1648. Doc. PhDr. Jana Skladaná, CSc. pôsobiaca na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave vystúpila s príspevkom Chleby prvotín – Panes primitiarum z roku 1718. Obdobie novoveku zastupoval ešte Mgr. Michal Franko, PhD. Prítomných oboznámil s problematikou sťahovania Slovákov na Dolnú zem po poslednom stavovskom povstaní a založením Slovenskej Čaby v roku 1718.

Obdobie 20. storočia bolo zastúpené štyrmi príspevkami. Ako prvá vystúpila prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. s príspevkom Názory amerických Slovákov na riešenie slovenskej otázky v rokoch 1914 – 1918 a vznik Česko-Slovenska. Nasledoval prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD., ktorý sa zameral na Pittsburskú dohodu a česko-slovenskú otázku.  Vďaka PhDr. Mariánovi Manákovi, PhD. sme sa dozvedeli ako sa na Mníchovskú dohodu pozeral veľvyslanec USA vo Francúzsku a posledným vystupujúcim bol Mgr. Pavol Jakubčin, PhD. a pohľad na vyučovanie náboženstva na Slovensku v roku 1968.

Konferencia priniesla veľa zaujímavých a hodnotných príspevkov, vďaka ktorým sme spravili ďalší dôležitý rok v poznaní dejín Slovenska.

 

 

Mgr. Radoslava Ristovská, PhD.
Katedra histórie FF TU v Trnave