Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyšiel nový zborník: Doctorandorum dies 2018

Dňa 14. marca 2018 sa na pôde Filozofickej fakulty TU v Trnave uskutočnil už 8. ročník vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2018.

Tradícia doktorandských dní má svoje pevné miesto aj na svetových univerzitách a najmä v dnešných časoch je nesmierne dôležité aj na našej Filozofickej fakulte prezentovať spoločenské a humanitné vedy. Univerzita je univerzitou aj vďaka kvalitnému doktorandskému štúdiu, ktoré je nenahraditeľné a nevyhnutné pre ďalší vedecký rast každej univerzity. Konferenciu otvorila doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť. Po jej úvodných slovách vystúpila prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. s príspevkom Morálka a vedecká metodológia z pohľadu etiky v kontexte humanitných vied a univerzitného vzdelávania vystúpila. Následne prezentovali výsledky svojej vedeckej práce študenti doktorandského štúdia piatich akreditovaných študijných programov, a to dejiny a teória umenia a architektúry, etika, klasická archeológia, psychológia a slovenské dejiny. 

Príspevky z konferencie boli po recenznom konaní publikované v predloženom zborníku, ktorý si môžete stiahnuť TU.