Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Mgr. Mária Dědová, PhD.

E-mail: 
maria.dedova@truni.sk

Position: Subdean for study and social affairs

Focused on: educational psychology, bullying and aggression, axiology, meaning in life

Important publications:

 • Dědová, M. (2010). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. Trnava: Filozofická fakulta TU. 196s. ISBN 978-80-8082-358-0
 • Dědová, M. (2009). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. In E. Klčovanská, M. Mráz. (Eds). Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet – ohrozenia a výzvy. (s. 115- 158). Trnava: Katedra psychológie FF  TU. ISBN 978-80-7141-671-5
 • Jurásová Izsóf, K., Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác (elektronický zdroj). 1. Vyd. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 140 s. ISBN 978-80-8082-857-8.  http://ff.truni.sk/ucebne-texty/manual-k-vypracovaniu-zaverecnych-kvalif...
 • Halama, P., Dědová, M. (2007). Meaning in life and hope as predictors of positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by personality traits? Studia Psychologica 49, č. 3, s. 191-200.
 • Dědová, M. (2007). Vybrané charakteristiky primárneho rodinného prostredia typické pre obete šikanovania. P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds.). Zborník príspevkov k 10. ročníku konferencie na tému Sociální procesy a osobnost. Pohyb, vývoj, změna. Zborník príspevkov z konferencie. Brno: MSD, spol. s. r. o. s. 85- 89 – ISBN 978-80-7392-016-6.
 • Dědová, M. (2009). Prevencia agresie a násilia žiakov základných škôl prostredníctvom rozvoja tolerancie a výchovy k hodnotám. In L. Philippová, P. Janošová (Eds). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. (s. 141- 146).  Zborník príspevkov z konferencie 19. března 2009. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-857-8
 • Dědová Mária (2010). Kvalitatívna analýza hodnôt a zmyslu života u agresorov šikanovania. In K. Zábrodská, I. Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitatívním výskumu (s. 241- 250). Brno: Psychologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-86174-17-4.
 • Dědová, M. (2013). Hodnotové preferencie u obetí šikanovania v súvislosti so životnou zmysluplnosťou. In Slezáčková, A. (Ed.), Sborník příspěvků 1. Konference pozitivní psychologie v České republice CPPC 2012 (s. 35- 43). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6575-8
 • Dědová, M. (2014). Chápanie hodnoty Sloboda u agresorov a obrancov šikanovania. In M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil (Eds.). Zborník príspevkov zo 16. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra“ 24. 9. – 26. 09. 2013, Třešť. (s. 63-66). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 358 s. ISBN 978-80-86174-21-1
 • Štrbková, J., Dědová, M. (2016). Význam vnímanej sociálnej opory od rodičov a spolužiakov v súvislosti s prežívaním strachu zo šikanovania. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 353-358). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.
 • Dědová, M. (2016). Prežívanie strachu zo šikanovania v súvislosti s percepciou sociálnej opory od učiteľov a spolužiakov. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 73-78). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.

 

Teaching:

Counselling psychology I.

Counselling psychology II.

Educational psychology I.

Educational psychology II.