Skočiť na hlavný obsah
Autor
Kinga Izsóf Jurásová - Mária Dědová
Vydavateľstvo
Filozofická fakulta TU
Rok vydania
2015
Jazyk
slovenský
Počet strán
140
ISBN
978-80-8082-857-8

Publikácia vo forme vysokoškolskej učebnice kladie za cieľ ponúknuť študentom pomocný materiál k príprave záverečných/kvalifikačných prác. Síce na knižnom trhu sú dostupné viaceré podobné publikácie (napr. Gonda, 2006; Meško a kol., 2005, Zbíral, 2009) i niektoré katedry vysokých škôl disponujú vlastnými príručkami, iniciatíva študentov i pedagógov Katedry psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave podnietila prípravu tejto učebnice. Učebnica však nie je jednoznačne určená len pre študentov danej katedry, poznatky v nej uvedené majú zväčša všeobecný charakter a môžu byť hodnotnou pomôckou i pre študentov z iných študijných odborov.

Príprava učebnice nadväzuje na publikácie podobného typu, z ktorých by sme vyzdvihli študijný materiál s názvom „Dokapsy“, ktorej autorom je prof. Ján Grác. Uvedená publikácia však bola vydaná v roku 2004 a tak ako i mnohé iné manuály vo viacerých aspektoch nie je v súlade s aktuálnymi požiadavkami kladenými na autorov záverečných/kvalifikačných prác. Prudký rozvoj informačných technológií umožnil získanie väčšieho prehľadu o vedeckom smerovaní u nás i vo svete, čo postupne viedlo k zvýšeným požiadavkám na obsahovú úroveň záverečných/kvalifikačných prác. Predkladaná učebnica ponúka sumár súčasne platných zásad prípravy záverečných/kvalifikačných prác. V tomto ohľade by sme upozornili na použitie modelu IMRAD pri štruktúrovaní jadra práce, ako i možnosti využitia elektronických informačných zdrojov pri písaní.

Publikácia sa delí na sedem hlavných kapitol. Sú v nej objasnené obsahové i formálne zásady, ktorých by sa mal autor držať pri príprave záverečných/kvalifikačných prác. Podobne sú detailne popísané a príkladmi ilustrované spôsoby citovania. V porovnaní s inými podobnými publikácia sa tu venuje pozornosť i často podcenenej prípravnej fáze, zásadám prezentácie záverečných/kvalifikačných prác, ako i možnostiam ich širšieho využitia.

Učebnica môže byť nápomocným manuálom pre študentov bakalárskeho, magisterského i doktorandského stupňa štúdia, tiež pre účastníkov rigorózneho procesu. Dúfame, že učebnica bude nápomocná pre študentov v náročnom období prípravy záverečných/kvalifikačných prác, čím by sa naplnil primárny zámer autoriek.