Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Mária Dědová, PhD.

E-mail: 
maria.dedova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
štvrtok 11:00-12:30; je potrebné dohodnúť sa emailom

Absolventka magisterského a doktorandského štúdia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity V Trnave v študijnom programe psychológia. Absolvovala odborné vzdelávanie k riešeniu problémov šikanovania, venuje sa problematike násilia, agresie a šikanovania v školách. Zaujíma sa o axiologické otázky z pohľadu logoterapie a je frekventantkou vzdelávacích modulov so zameraním na logoterapiu.
Vedecko- výskumná činnosť
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Dědová, M. (2010). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. Trnava: Filozofická fakulta TU. 196s. ISBN 978-80-8082-358-0
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Dědová, M. (2009). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. In E. Klčovanská, M. Mráz. (Eds). Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet – ohrozenia a výzvy. (s. 115- 158). Trnava: Katedra psychológie FF  TU. ISBN 978-80-7141-671-5
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Jurásová Izsóf, K., Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác (elektronický zdroj). 1. Vyd. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 140 s. ISBN 978-80-8082-857-8.  http://ff.truni.sk/ucebne-texty/manual-k-vypracovaniu-zaverecnych-kvalifikacnych-prac
ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Halama, P., Dědová, M. (2007). Meaning in life and hope as predictors of positive mental health : Do they explain residual variance not predicted by personality traits? Studia Psychologica 49, č. 3, s. 191-200.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Dědová, M. (2007). Vybrané charakteristiky primárneho rodinného prostredia typické pre obete šikanovania. P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds.). Zborník príspevkov k 10. ročníku konferencie na tému Sociální procesy a osobnost. Pohyb, vývoj, změna. Zborník príspevkov z konferencie. Brno: MSD, spol. s. r. o. s. 85- 89 – ISBN 978-80-7392-016-6.
Dědová, M. (2009). Prevencia agresie a násilia žiakov základných škôl prostredníctvom rozvoja tolerancie a výchovy k hodnotám. In L. Philippová, P. Janošová (Eds). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. (s. 141- 146).  Zborník príspevkov z konferencie 19. března 2009. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-857-8
Dědová Mária (2010). Kvalitatívna analýza hodnôt a zmyslu života u agresorov šikanovania. In K. Zábrodská, I. Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitatívním výskumu (s. 241- 250). Brno: Psychologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-86174-17-4.
Dědová, M. (2013). Hodnotové preferencie u obetí šikanovania v súvislosti so životnou zmysluplnosťou. In Slezáčková, A. (Ed.), Sborník příspěvků 1. Konference pozitivní psychologie v České republice CPPC 2012 (s. 35- 43). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6575-8
Dědová, M. (2014). Chápanie hodnoty Sloboda u agresorov a obrancov šikanovania. In M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil (Eds.). Zborník príspevkov zo 16. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra“ 24. 9. – 26. 09. 2013, Třešť. (s. 63-66). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,  358 s. ISBN 978-80-86174-21-1
Štrbková, J., Dědová, M. (2016). Význam vnímanej sociálnej opory od rodičov a spolužiakov v súvislosti s prežívaním strachu zo šikanovania. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 353-358). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.
Dědová, M. (2016). Prežívanie strachu zo šikanovania v súvislosti s percepciou sociálnej opory od učiteľov a spolužiakov. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 73-78). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.

Zoznamom vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov
1.    Vega grant – registračné číslo projektu: č. 1/3656/06
Názov projektu: Racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch aktuálneho života
Doba riešenie projektu: 2006-2008
Vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.
Pozícia: spoluriešiteľ
2.    Vega grant - registračné číslo projektu: č. 1/4521/07
Názov projektu: Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej dobe.
Doba riešenie projektu: 2007-2009
Vedúci projektu: doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.
Pozícia: spoluriešiteľ
3.    Vega grant- registračné číslo projektu: č. 1/0177/08
Názov projektu: Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb „Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy.
Doba riešenie projektu: 2008-2010
Vedúci projektu: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.
Pozícia: spoluriešiteľ
Zahraničný grant (zahraničná spolupráca)- Reg. číslo P 407/12/2325
Názov grantu: Školní šikana jako proces – sociálně – kognitívní analýza třídni šikany
(Stary názov: Školní šikana jako proces – sociálně-kognitivní analýza jednotlivé šikany v kontextu školní třídy)
Doba riešenie projektu: 2012-2014
Vedúci projektu: doc. Mgr. Pavlína Janošová, PhD.
Názov pracoviska: Psychologický ústav AV, Praha 1
Pozícia: hlavný riešiteľ za slovenskú spoluprácu

Pedagogická činnosť
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Školská psychológia
Psychoracionalizácia učenia a štúdia
Seminár k bakalárskej práci I. a II.
Diplomový seminár
Poradenská psychológia I. a II.
Edukačná psychológia I. a II.
Súčasná pedagogická činnosť
Poradenská psychológia I.
Poradenská psychológia II.
Edukačná psychológia I.
Edukačná psychológia II.

Učebné texty:
Jurásová Izsóf, K., Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác (elektronický zdroj). 1. Vyd. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 140 s. ISBN 978-80-8082-857-8. http://ff.truni.sk/ucebne-texty/manual-k-vypracovaniu-zaverecnych-kvalifikacnych-prac