Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Latinský jazyk: Pracovné listy na výučbu základov latinčiny

Autor: 
Nicol Sipekiová/Katarína Karabová/Jozef Kordoš/Lenka Fišerová
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský, latinský
Počet strán: 
51
ISBN: 
978-80-568-0191-8
Anotácia: 

Tento súbor pracovných listov, ktorý vznikol v rámci projektu KEGA č. 014TTU-4/2016 Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách, ponúka inovatívny didaktický materiál, slúžiaci predovšetkým na precvičenie a upevnenie poznatkov z latinského jazyka.

Materiál je určený primárne žiakom gymnázií a stredných škôl, ale dobre sa dá aplikovať aj v univerzitnom vzdelávaní pri štúdiu základov latinského jazyka. Pracovné listy sú vypracované tak, že čerpajú a obsahovo korešpondujú s prvými 19 lekciami učebnice latinského jazyka od Júliusa Špaňára a Emanuela Kettnera Latinčina pre gymnáziá (SPN, 2006), ktorá bola Ministerstvom školstva a kultúry SR uznaná ako učebnica pre 1. až 3. ročník stredných všeobecnovzdelávacích škôl. V tomto zmysle pracovné listy v rovine gramatickej i lexikálnej zodpovedajú jazykovej látke lekcií 1 až 19 uvedenej učebnice.

Každý pracovný list je zostavený tým spôsobom, že v prvej časti obsahuje stručný, heslovite koncipovaný gramatický sumár danej témy, ktorý zachytáva najdôležitejšie gramatické informácie pre rýchlu a spoľahlivú orientáciu študenta v precvičovanej látke. Druhú časť tvoria rôzne typy úloh a cvičení, pomocou ktorých si môže študent precvičiť a fixovať nadobudnuté poznatky. Pracovné listy sa dajú didakticky vhodne a efektívne využiť tak pri individuálnom štúdiu jednotlivca, ako aj pri spoločných aktivitách žiakov na vyučovacej hodine. V oboch prípadoch ich využitie vedie k optimalizácii a popularizácii výučby latinského jazyka, čomu výrazne napomáha aj atraktívna formálna stránka pracovných listov a jednoduchý prístup k nim.