Skip to main content
E-mail
maria.dedova@truni.sk

Position: Subdean for study and social affairs

Focused on: educational psychology, bullying and aggression, axiology, meaning in life

Important publications:

 • Dědová, M. (2010). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. Trnava: Filozofická fakulta TU. 196s. ISBN 978-80-8082-358-0
 • Dědová, M. (2009). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. In E. Klčovanská, M. Mráz. (Eds). Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet – ohrozenia a výzvy. (s. 115- 158). Trnava: Katedra psychológie FF  TU. ISBN 978-80-7141-671-5
 • Jurásová Izsóf, K., Dědová, M. (2015). Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác (elektronický zdroj). 1. Vyd. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 140 s. ISBN 978-80-8082-857-8.  http://ff.truni.sk/ucebne-texty/manual-k-vypracovaniu-zaverecnych-kvali…
 • Halama, P., Dědová, M. (2007). Meaning in life and hope as predictors of positive mental health: Do they explain residual variance not predicted by personality traits? Studia Psychologica 49, č. 3, s. 191-200.
 • Dědová, M. (2007). Vybrané charakteristiky primárneho rodinného prostredia typické pre obete šikanovania. P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds.). Zborník príspevkov k 10. ročníku konferencie na tému Sociální procesy a osobnost. Pohyb, vývoj, změna. Zborník príspevkov z konferencie. Brno: MSD, spol. s. r. o. s. 85- 89 – ISBN 978-80-7392-016-6.
 • Dědová, M. (2009). Prevencia agresie a násilia žiakov základných škôl prostredníctvom rozvoja tolerancie a výchovy k hodnotám. In L. Philippová, P. Janošová (Eds). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. (s. 141- 146).  Zborník príspevkov z konferencie 19. března 2009. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-857-8
 • Dědová Mária (2010). Kvalitatívna analýza hodnôt a zmyslu života u agresorov šikanovania. In K. Zábrodská, I. Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitatívním výskumu (s. 241- 250). Brno: Psychologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-86174-17-4.
 • Dědová, M. (2013). Hodnotové preferencie u obetí šikanovania v súvislosti so životnou zmysluplnosťou. In Slezáčková, A. (Ed.), Sborník příspěvků 1. Konference pozitivní psychologie v České republice CPPC 2012 (s. 35- 43). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6575-8
 • Dědová, M. (2014). Chápanie hodnoty Sloboda u agresorov a obrancov šikanovania. In M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil (Eds.). Zborník príspevkov zo 16. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra“ 24. 9. – 26. 09. 2013, Třešť. (s. 63-66). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 358 s. ISBN 978-80-86174-21-1
 • Štrbková, J., Dědová, M. (2016). Význam vnímanej sociálnej opory od rodičov a spolužiakov v súvislosti s prežívaním strachu zo šikanovania. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 353-358). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.
 • Dědová, M. (2016). Prežívanie strachu zo šikanovania v súvislosti s percepciou sociálnej opory od učiteľov a spolužiakov. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 73-78). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.

 

Teaching:

Counselling psychology I.

Counselling psychology II.

Educational psychology I.

Educational psychology II.