Skočiť na hlavný obsah
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.
E-mail
maria.dedova@truni.sk
Konzultačné hodiny
piatok 10:00 - 11:30 prosím vopred dohodnúť e-mailom

 

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Životopis
2005 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, študijný odbor psychológia
2008 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium v odbore psychológia
2018 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, rigorózne štúdium v odbore psychológia
2021 - Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, habilitácia v odbore psychológia

Vedecko- výskumná činnosť

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach / Mária Dědová, Jana Vindišová ;  1. vyd. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - 150 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0263-2.

Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania / Mária Dědová ; [recenz. Ján Grác, Eva Gajdošová]. - Trnava : Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, 2010. - 195 s. - ISBN 978-80-8082-358-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Pohled na šikanu z hlediska logoteoretického přístupu / Mária Dědová.
In: Psychologie školní šikany / Pavlína Janošová, Lenka Kollerová, Kateřina Zábrodská, Jiří Kressa, Mária Dědová. - Praha : Grada, 2016. - ISBN 978-80-271-9274-8. - S. 177-194

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
Dědová, M. (2009). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. In E. Klčovanská, M. Mráz. (Eds). Hodnoty, vzťahy a virtuálny svet – ohrozenia a výzvy. (s. 115- 158). Trnava: Katedra psychológie FF  TU. ISBN 978-80-7141-671-5

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác [elektronický zdroj] / Kinga Izsóf Jurásová, Mária Dědová ; 1. vyd. - Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015. - online; 140 s. - ISBN 978-80-8082-857-8.

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Assessing the structure and meaningfulness of the dissociative subtype of PTSD / Jana Ross, Gabriel Baník, Mária Dědová, Gabriela Mikulášková, Cherie Armour.
In: Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology : the International Journal for Research in Social and Genetic Epidemiology and Mental Health Services. - ISSN 0933-7954. - Vol. 53, Issue 1 (2018), s. 87-97 [print].

Rola žiaka pri šikanovaní a jej súvislosti s percipovanou sociálnou oporou / Iveta Schusterová, Mária Dědová, Vladimír Dočkal. In: Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi. - ISSN 0009-062X. - Roč. 61, č. 2 (2017), s. 183-197

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
Meaning in life and hope as predictors of positive mental health : Do they explain residual variance not predicted by personality traits? / Peter Halama, Mária Dědová.
In: Studia psychologica. - ISSN 0039-3320. - Vol. 49, No. 3 (2007), 191-200.

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
The Analysis of Psychometric Properties of the Slovak Version of Mini-MAC Helpless-Hopeless Subscale in a Sample of 420 Cancer Patients / Eva Naništová, Mária Dědová, Lucia Nešťáková.
In: Zagadnienia Społeczne. - ISSN 2353-7426. - Vol. 12, Nr. 2 (2019), s. 7-21 [print].

Life satisfaction of teachers from pre-school and elementary education in the context of personality traits, sociodemographic factors, and factors related to school and teaching / Mária Dědová, Naďa Bizová, Gabriel Baník. In: Psychology and Education. - ISSN 0033-3077. - Vol. 57, Issue 6 (2020), s. 429-434 [print].

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach
Logotheoretical understanding of existential sources of bullying behavior / Mária Dědová.
In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578. - Roč. 4, č. 1 (2018), s. 26-30.

Posttraumatic Growth in the Context of Spirituality and Religion in Cancer Survivors / Mária Dědová, Gabriel Baník. In: Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578. - Roč. 7, č. 1 (2021), s. 54-67 [online].

Adaptation to Cancer in the Context of Spirituality / Mária Dědová, Gabriel Baník. In Spirituality Studies. - ISSN 1339-9578. - Roč. 7, č. 2 (2021), s. 60-69 [online].

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Dědová, M. (2007). Vybrané charakteristiky primárneho rodinného prostredia typické pre obete šikanovania. P. Humpolíček, M. Svoboda, M. Blatný (Eds.). Zborník príspevkov k 10. ročníku konferencie na tému Sociální procesy a osobnost. Pohyb, vývoj, změna. Zborník príspevkov z konferencie. Brno: MSD, spol. s. r. o. s. 85- 89 – ISBN 978-80-7392-016-6.

Dědová, M. (2009). Prevencia agresie a násilia žiakov základných škôl prostredníctvom rozvoja tolerancie a výchovy k hodnotám. In L. Philippová, P. Janošová (Eds). Šikana jako etický, psychologický a pedagogický problém. (s. 141- 146).  Zborník príspevkov z konferencie 19. března 2009. Brno: Tribun EU. ISBN 978-80-7399-857-8

Dědová Mária (2010). Kvalitatívna analýza hodnôt a zmyslu života u agresorov šikanovania. In K. Zábrodská, I. Čermák (Eds.) Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. Individualita a jedinečnost v kvalitatívním výskumu (s. 241- 250). Brno: Psychologický ústav AV ČR. ISBN 978-80-86174-17-4.

Dědová, M. (2013). Hodnotové preferencie u obetí šikanovania v súvislosti so životnou zmysluplnosťou. In Slezáčková, A. (Ed.), Sborník příspěvků 1. Konference pozitivní psychologie v České republice CPPC 2012 (s. 35- 43). Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6575-8

Dědová, M. (2014). Chápanie hodnoty Sloboda u agresorov a obrancov šikanovania. In M. Blatný, M. Jelínek, P. Květon, V. Nielsen, D. Vobořil (Eds.). Zborník príspevkov zo 16. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2013. Včera, dnes a zítra“ 24. 9. – 26. 09. 2013, Třešť. (s. 63-66). Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,  358 s. ISBN 978-80-86174-21-1

Dědová, M. (2016). Prežívanie strachu zo šikanovania v súvislosti s percepciou sociálnej opory od učiteľov a spolužiakov. In K. Millová, A. Slezáčková, P. Humpolíček, M. Svoboda (Eds.). Zborník príspevkov zo 18. ročníku medzinárodnej konferencie „Sociální procesy a osobnost 2015.“ 10. 9. – 12. 09. 2015, Brno (s. 73-78). Brno: Masarykova univerzita, 392 s. ISBN 978-80-210-8298-4.

Vedecké granty

  1. Vega grant – registračné číslo projektu: č. 1/3656/06

Názov projektu: racionálne spôsobilosti detí a mládeže orientovať sa v etických normatívoch aktuálneho života

Doba riešenie projektu: 2006-2008

Vedúci projektu: prof. PhDr. Ján Grác, DrSc.

Pozícia: spoluriešiteľ

  1. Vega grant - registračné číslo projektu: č. 1/4521/07

Názov projektu: Axiologické a psychologické dimenzie stability a variability hodnotových systémov a vzťahov v postmodernej dobe.

Doba riešenie projektu: 2007-2009

Vedúci projektu: doc. PhDr. Eva Klčovanská, PhD.

Pozícia: spoluriešiteľ

  1. Vega grant- registračné číslo projektu: č. 1/0177/08

Názov projektu: Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intervencie v systéme poradenských služieb „Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy.

Doba riešenie projektu: 2008-2010

Vedúci projektu: Mgr. Iveta Schusterová, PhD.

Pozícia: spoluriešiteľ

  1. Grant- zahraničná spolupráca- registračné číslo projektu P407/12/2325

Názov grantu: Školní šikana jako proces – sociálně-kognitivní analýza jednotlivé šikany v kontextu školní třídy

Doba riešenie projektu: 2011-2013

Vedúci projektu: doc. Mgr. Pavlína Janošová, PhD.

Názov pracoviska: Psychologický ústav AV, Praha 1

Pozícia: spoluriešiteľ

  1. Vega grant- registračné číslo projektu: č. 1/0305/18

Názov projektu: Kognitívno – existenciálny profil a špecifiká posttraumatického rozvoja u odliečených onkologických pacientov (cancer survivors).

Doba riešenie projektu: 2018-20210

Vedúci projektu: PhDr. Mária Dědová, PhD.

Členstvá
Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Všeobecná a experimentálna psychológia na FF TU v Trnave

Členka Vedeckej rady, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita V Trnave

Členka Asociácie školskej psychológie

Pedagogická činnosť
Školská psychológia
Psychoracionalizácia učenia a štúdia
Seminár k bakalárskej práci I. a II.
Poradenská psychológia I. a II.
Edukačná psychológia I. a II.