Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Bakalárske štúdium – 1. stupeň – Bc.

Študijný odbor: Dejiny a teória umenia
Dĺžka štúdia: 3 roky (6 semestrov)

 

Charakteristika

Nosné témy jadra znalostí 1. stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Dejiny a teória umenia sú viazané na špecifikum artefaktu podľa študijného programu. Jadro obsahuje: dejiny umenia, teórie umenia, analýzu umeleckého diela, metodológiu výskumnej práce, ročníkové výskumné projekty, záverečnú bakalársku prácu. Tieto znalosti tvoria 3/5 ECTS kreditov študijného programu pomerne vo všetkých troch rokoch bakalárskeho štúdia.Štúdium je doplnené povinne voliteľnými a výberovými predmetmi, ktoré umožňujú študentovi užšiu špecializáciu, prípadne prehĺbenie znalostí v jednotlivých oblastiach dejín svetového i slovenského umenia a architektúry, ako aj dejín kultúry.

Podmienky prijatia študentov

Podmienky prijímacieho konania určuje dekan a schvaľuje Akademický senát Filozofickej fakulty TU. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Profil absolventov

Absolvent - bakalár dejín a teórie umenia získa:

-                  teoretické vedomosti a znalosti o podstatných faktoch, pojmoch, princípoch a teóriách umenia z  historického a súčasného pohľadu, orientáciu v systéme základných postupov a metód vedeckého výskumu, nástroje na interpretáciu umeleckých diel na základe vecnej analýzy a príslušného teoretického systému, schopnosť formulovať teoretické názory a kritické súdy vo svojej odbornosti.

-                  praktické schopnosti a zručnosti využívať dejiny a teóriu vo výskume a riešení úloh praxe, analyticky myslieť, formulovať kritické výpovede, využívať poznanie procesov tvorby v teoretickom modelovaní artefaktov a vo formulovaní princípov tvorby určiť originálnosť prínosu k vedeckému systému a sústave poznatkov

- doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti, teda pracovať efektívne a samostatne ale aj ako člen výskumného tímu, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji, adaptovať sa na kritické myslenie a obstáť v dialógu s tvorcami artefaktov.

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia (Bc.) má pole pôsobnosti vo verejných i súkromných muzeálnych a galerijných inštitúciách ako lektor alebo technický pracovník, prípadne sa uplatní v odbornej pamiatkovej praxi. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia aj vo výučbe na základných a stredných školách.

 

Štruktúra študijného programu

Študent bakalárskeho štúdia sa oboznamuje zo základnými témami
— dejiny umenia,
— teórie umenia,
— analýza umeleckého diela,
— metodológia výskumnej práce,
— ročníkové výskumné projekty.

Bakalárske štúdium je ukončené bakalárskou skúškou a vypracovaním a obhajobou bakalárskej práce. Bakalárskou prácou sa overujú vedomosti, spôsobilosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia a jeho schopnosti používať ich pri riešení úloh v rámci príslušného študijného odboru.
Katedra dejín a teórie umenia je zapojená do výmenných programov pre študentov CEEPUS a Sokrates - Erazmus.