Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Legislatíva a základné normy

Vnútorné predpisy

 

Dokumenty upravujúce kvalifikačné konania

 

Štatúty pracovísk fakulty, zriaďovacie listiny, smernice a zásady