Skočiť na hlavný obsah
E-mail
linda.katona@katona.sk
Konzultačné hodiny
pondelok 13:00 - 14:30

Od roku 2015 pôsobí ako odborný asistent na Katedre psychológie FF TU v Trnave a súčasne pracuje  ako klinická psychologička a psychoterapeutka na Psychiatrickom oddelení FNsP v Nových Zámkoch, kde sa venuje psychodiagnostickej činnosti a individuálnej psychoterapii v rámci neurotického , akútneho oddelenia, ako i v rámci ambulantnej starostlivosti. Taktiež vykonáva konziliárnu činnosť, kedy užšie spolupracuje s Pediatrickou klinikou a Gynekologicko-pôrodníckou klinikou.

Vzdelanie:

2016 Zapísaná do zoznamu znalcov Ministerstva spravodlivosti SR
2014 – 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita, Certifikačná príprava v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológii
2009-2015 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie,externé doktorandské štúdium, udelený akademický titul doktor filozofie „PhD“
2009 - 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita, Špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia
2011 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie,vykonaná rigorózna skúška v študijnom odbore psychológia, udelený akademický titul doktor filozofie „PhDr“
2012 výcvik v psychotraumatológii a EMDR, Trenčín

2007 – 2009 Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky, Doplňujúce pedagogické štúdium

2006-2010 výcvik v Integrovanej psychoterapii – dosiahnutý kvalifikačný stupeň „terapeut“ Medzinárodné stredisko pre Integrovanou psychoterapii ( Knobloch ) a zdravý životný štýl – INCIP, Kroměříž, Česká republika.

2004 – 2009 Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, udelený akademický titul magister „Mgr“

Členstvo v organizáciách
Členstvo EMDR Slovensko
Publikačná činnosť
•    Turčeková, L. (2010). Dopad dermatologického ochorenia na sebakoncepciu postihnutého. Dermatológia pre prax, 4, 4, 149-151.
•    Turčeková, L. (2011). Kvalita života u pacientov s acne vulgaris. Revue medicíny v praxi, 9, 2, 8-10.
•    Turčeková, L. (2011). Vybrané osobnostné faktory pacientov zaradených do substitučnej liečby a zmeny motivácie v priebehu psychoterapeutickej starostlivosti. Alkoholizmus a drogové závislosti, 2011, 2, 35-36.
•    Turčeková, L.(2011). Psychosomatické aspekty a výskyt psychopatológie u pacientov s atopickou dermatitídou. Abstrakty, Dermatológia pre prax, 2011, S1, 26-27.
•    Turčeková, L. (2012). Psychosomatika v dermatológii. Psychosom, 2012, č.2, s.84-92.
•    Turčeková, L. (2012). Výskyt psychopatológie a kvalita života u pacientov s atopickou dermatitídou. Dermatológia pre prax, 2012, č.2, s.71-73.
•    Katona, L.(2013). Rodina ako rizikový faktor vzniku závislosti. Prevencia, 3.
•    Katona, L. (2013). Problematika komorbidity u závislých. Psychiatria pre prax, 14, 3, 142-144.
•    Katona, L. (2014). Osobnosť závislého v kontexte Cloningerovej teórie osobnosti – prehľad výskumných zistení. Psychiatria pre prax, 15,4,146-148.
•    Katona, L.(2014). Keď akné mení život. Dermatológia pre prax, 8, (4), 136-138.
•    Katona L.(2015). Psychosociálne aspekty neplodnosti. Via practica, 12, 2, s.90-93.
•    Katona L.(2015). Možnosti využitia EMDR terapie v klinickej praxi – prehľad výskumných zistení. Československá psychologie, 59, 5, 462-474.
•    Katona, L. (2016). Psychosociálne aspekty kožných ochorení. Revue medicíny v praxi, 14, 2, s.49-50.
•    Katona, L. (2016). EMDR ako efektívny terapeutický prístup pri spracovaní traumatických zážitkov. Revue medicíny v praxi, 14, 4, s.49-50.
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť
Psychiatria
Psychodiagnostika dospelých
Základy psychopatológie
Základy adiktológie