Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Magisterské štúdium – II. stupeň – Mgr.

Študijný odbor: Dejiny a teória umenia
Dĺžka štúdia: 2 roky (4 semestre)

 

Charakteristika

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru sú: teória umenia (metódy a techniky), dejiny umenia, analýza umeleckého diela a jeho špeciálne aspekty, kritika a publicistické žánre, metodológia vedeckej práce (najnovšie trendy), umenie a médiá, ročníkový výskumný projekt. Tieto znalosti musia tvoriť aspoň 1/2 ECTS kreditov študijného programu pomerne v oboch rokoch magisterského štúdia

 

Podmienky prijatia študentov

Podmienky prijímacieho konania určuje dekan a schvaľuje Akademický senát Filozofickej fakulty TU. Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskej štátnej skúšky z daného odboru, alebo príbuzných odborov.

 

Profil absolventa

Absolvent – magister dejín a teórie umenia získa:

-        Teoretické vedomosti a znalosti: schopnosť samostatného tvorivého, analytického a kritického myslenia na princípe rozvinutých talentových predpokladov, orientácia v mnohotvárnych podobách súčasného umenia, schopnosť reflexie umenia z pohľadu najmodernejších humanitných disciplín, predpoklady pre samostatnú vedeckú prácu pri realizácii rozsiahlejších výskumných výkonov.

-        Praktické schopnosti a zručnosti: schopnosť vymedziť súvis medzi umeleckým dielom, umeleckým výkonom a percipientom, prístup k štúdiu v rámci interkultúrneho, interdisciplinárneho a gender kontextu, široké rozpätie kreatívnych a praktických zručností, tvorivé hľadanie a objavovanie súvislostí, nových pohľadov a výskumných postupov, tvorivé vedecko–výskumné techniky, kriticko-hodnotiteľská originálnosť a etika, schopnosť medzinárodnej spolupráce pri organizácii a realizácii vedeckej práce a pri výskume.

-        Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti: schopnosť samostatne a efektívne pracovať ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu, schopnosť udržiavať kontakt s posledným vývojom v umení a vo vede, orientácia v širších súvislostiach humanitných vied.

 

Uplatnenie absolventov

Absolvent má možnosť uplatnenia v náročnej pracovnej činnosti, ktorú môže vykonávať v: masmediálnej propagácii umenia, žurnalistike a publicistike, umeleckom školstve na druhom a treťom stupni vzdelávacej sústavy SR, odborných porotách a komisiách, riadiacej činnosti v inštitúciách umenia a kultúry. Absolvent magisterského štúdia aktívne ovláda dva cudzie jazyky a je schopný pokračovať v doktorandskom štúdiu vo vlastnom ako aj v príbuznom študijnom odbore

 

Štruktúra študijného programu

Študent magisterského štúdia sa oboznamuje zo základnými témami:
— teória umenia - metódy a techniky
— dejiny umenia
— analýza umeleckého diela a jeho špeciálne aspekty
— kritika a publicistické žánre
— metodológia vedeckej práce: najnovšie trendy
— umenia a médiá
— ročníkový výskumný projekt

Súčasťou štúdia podľa magisterského študijného programu je aj diplomová práca, ktorej obhajoba patrí medzi štátne skúšky. Diplomovou prácou študenti preukazujú schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky založené na súčasnom stave vedy (a umenia) a tvorivo ich uplatňovať a používať.
Katedra dejín a teórie umenia je zapojená do výmenných programov pre študentov CEEPUS a Sokrates - Erazmus