Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

1. stupeň (Bc)

Absolvent

  • Nadobudne základné vedomosti o dejinách a archeológii antických civilizácií, rímskych provincií (osobitne podunajských), okrajových oblastí antického sveta, o postavení Slovenska na hraniciach Rímskej ríše, o materiálnej a duchovnej kultúre a o umení.
  • Osvojí si praktické znalosti o terénnom výskume, jeho metódach, technikách a dokumentácii.
  • Je schopný samostatnej práce najmä v oblasti dokumentácie, základného spracovávania zbierkových fondov v múzeách a galériách za pomoci odbornej literatúry.
  • Ovláda prácu spojenú s evidenciou pamiatok a ich ochranou v depozitároch múzeí a vedeckých inštitúcií.
  • Zvládne techniku archeologického výskumu, najmä práce záchranného rázu a vyhotovenie základnej dokumentácie.
  • Uplatní sa ako technický pracovník v múzeách, pamiatkových úradoch a vedeckých inštitúciách, ako lektor v múzeách, galériách a pod.