Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

3. stupeň (PhD.)

Absolbent

  • Má hlboké teoretické a praktické znalosti v príslušnej špecializácii (podľa zvolenej témy dizertačnej práce).
  • Má schopnosť ďalšieho rastu a samostatnej tvorivej vedeckej práce.
  • Vie riešiť zložité otázky teoretického bádania a využívať praktické skúsenosti.
  • Vie kriticky využívať odbornú literatúru a výsledky interdisciplinárneho bádania;
  • Vie na profesionálnej úrovni samostatne viesť terénny archeologický výskum a používať dosažiteľné progresívne metódy.
  • Vie narábať s archeologickým materiálom a využívať ho pre potreby interpretácie a pre syntézu skúmaného problému.