Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dekanské voľno pri príležitosti udelenia titulu "Dr.h.c." prof. PhDr. Márie Novotnej, DrSc.

Dekan Filozofickej fakulty 
Trnavskej univerzity v Trnave
udeľuje
študentom Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
v utorok 10. decembra 2019
v čase od 12.00 hod.

  
dekanské voľno

                                        
pri príležitosti slávnostného udelenia titulu doctor honoris causa (Dr.h.c.)
prof. PhDr. Márii Novotnej, DrSc.
Všetkých študentov fakulty zároveň  pozýva na slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave rozšírené o vedecké rady fakúlt,
na ktorom bude titul udelený. 
 

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan FF TU