Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Etika a morálna filozofia

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
1. Normatívna etika a súčasný hodnotový relativizmus podľa A. MacIntyra
2. Hodnoty a kultúra ako problém v globalizovanom svete

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
1. Rozvoj etiky na Slovensku a v Čechách od konce devadesátých let 20. století do dneška
2. Etika ve filozofickém a náboženském kontextu - komparace jednotlivých světonázorových přístupů.
3. Hodnotové základy současné společnosti

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
1. Axiologický diapazon života a diela Andreja Žarnova
2. Eticko-sociálne impulzy v diele A. Giddensa
3. Eticko-axiologická reflexia identity človeka v postmoderne

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
1. Vybrané etické motívy v ruskej religióznej renesancii strieborného veku
2. Etické impulzy vo filozofii výchovy Konrada Liessmanna
3. Komparácia Bachtina a Loseva na pôde morálnej filozofie