Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Etika a morálna filozofia

prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.
1. Aspekty mravnosti, sociálneho poriadku a dokonalého dobra v ideách N. O. Losského
2. Morálna filozofia a kritika konzekvencializmu v diele Margaret Anscombovej (1919 – 2001). 

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
1. Etika na Slovensku a v Česku v novémtisíciletí (stav a perspektivy) 
2. Antropologická východiska etiky 

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
1. Axiologickápropedeutika v dejináchetickéhomyslenia 
2. Reflexiaľudskejprirodzenosti v dejináchetickéhomyslenia 

doc. Theol, Dr. Alžbeta Dufferová, PhD. 
1. Pevný a menlivý aspekt etiky v globalizačnom procese.