Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Etika a morálna filozofia

prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.
1. Rozvoj etiky na Slovensku a v Česku od konce devadesátých let 20. století do dneška.
2. Etika ve filozofickém a náboženském kontextu – komparace světonázorových přístupů.
3. Hodnotové základy současné společnosti.

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.
1. Axiologický diapazon života a diela Andreja Žarnova.
2. Eticko-sociálne impulzy v diele A. Giddensa.
3. Eticko-axiologická reflexia identity človeka v postmoderne

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.
1. Vybrané etické motívy v ruskej religióznej renesancii strieborného veku.
2. Etické impulzy vo filozofii výchovy Konrada Liessmanna.
3. Komparácia Bachtina a Loseva na pôde morálnej filozofie.