Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD.

E-mail: 
Erika.Brtanova@savba.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok 14:30 - 16:00 hod.

Životopis
1986 - Filozofická fakulta UK, Bratislava – archivníctvo
1997 - Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava – doktorandské štúdium – vedy o umení
2005 - Filozofická fakulta Trnavská univerzita – habilitácia – dejiny umenia a kultúry
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
–  tajomníčka Slovenského komitétu slavistov
–  členka Redakčnej rady Slovenskej literatúry
–  členka Programovej edičnej rady Knižnica slovenskej literatúry, Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV
Vybrané vedecké publikácie
BRTÁŇOVÁ, E. – VRÁBLOVÁ. T.(ed.): Cestopisná a memoárová literatúra 16. – 18. storočia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Kalligram, 2010. 656 s. ISBN 978-80-8101-394-2.
BRTÁŇOVÁ, E. (ed.): BAJZA, Jozef Ignác: Dielo.. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV: Kalligram, 2009. 600 s. ISBN 978-80-8101-279-2.
BRTÁŇOVÁ, E. – VRÁBLOVÁ, T.: Vplyv ideológie na formovanie jazyka literárnej vedy. In: PROFANTOVÁ, Zuzana a kol.: Hodnota zmeny – zmena hodnoty. Demarkačný rok 1989. Bratislava : Ústav etnológie SAV – Národopisná spoločnosť Slovenska, 2009, s. 79 – 102. ISBN: 978-80-88997-42-9.
BRTÁŇOVÁ, E: Ženský svet v staršej slovenskej literatúre. In: DUDEKOVÁ, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. - Bratislava : Veda, 2011, s. 49-62. ISBN 978-80-224-1189-9.
BRTÁŇOVÁ, E: Ženský svet v staršej slovenskej literatúre. In: DUDEKOVÁ, Gabriela a kol.: Na ceste k modernej žene : kapitoly z dejín rodových vzťahov na Slovensku. - Bratislava : Veda, 2011, s. 49-62. ISBN 978-80-224-1189-9.
PÁCALOVÁ, Jana - HUČKOVÁ, Dana - SOMOLAYOVÁ, Ľubica - TARANENKOVÁ, Ivana - CSIBA, Karol - BRTÁŇOVÁ, Erika - MATEJOV, Fedor - BARBORÍK, Vladimír - HABAJ, Michal: Zur Geschichte und Entwicklung der slowakischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert : Series: Studien der Dokumentationsstelle für ost- und mitteleuropäische Literatur - Volume 2. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien : Peter Lang, 2011. 186 s. ISBN 978-3-631-59817-7.
BRTÁŇOVÁ, E.: Povsednevnaja religioznosť v literaturnom tvorčestve avtorov-evangelikov XVIII v. In Sacrum et Profanum. Jazykovyje, literaturnyje i etničeskije vzaimosvjazi christianskoj kuľtury. Moskva : Institut slavjanovedenija RAN, 2012, s. 51 – 61. ISBN 978-7576-0263-9.
BRTÁŇOVÁ, E.: Na margo staršej literatúry. Zo žánrovej problematiky 11. – 18. stor. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV : Kalligram, 2012. 304 s. ISBN 978-80-8101-678-3.
BRTÁŇOVÁ, E.: Úvod do kultúry stredoveku. Vysokoškolská učebnica. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 101 s. ISBN 978-80-8082-596-6.
BRTÁŇOVÁ, E. (ed.): Literárnohistorické kolokvium : I. stredovek : II. humanizmus a renesancia. Bratislava : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2013. 240 s. ISBN 978-80-88746-24-9.
BRTÁŇOVÁ, Erika: Inovatívnosť Bajzovej umeleckej metódy. In: Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte. ŽEŇUCHOVÁ, Katarína (ed.): Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV : Obec Dolné Dubové, 2013, s. 89-102. ISBN 978-80-894-8914-5.
BRTÁŇOVÁ, E. (ed.): KUZMÁNY, Karol: Dielo. Bratislava : Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. 688 s. ISBN 978-80-8101-860-2.
BRTÁŇOVÁ, Erika: Obraz Rossii v literaturnom tvorčestve Jana Kollara. In: Rossija i russkij čelovek v vosprijatii slavjanskich narodov. Otvestvennyje redaktory: A. V. Lipatov, JU. A. Sozina. Serija Slavica et Rossica - Moskva : Institut slavianovedenija RAN – Centr knigi Rudomino, 2014,  s. 171 - 179. ISBN 978-5-000870-31-0.
BRTÁŇOVÁ, Erika:  Záborského predstava národnej literatúry. In: DORUĽA, Ján (Ed.): Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2014, s. 42-54. ISBN 978-80-89489-18-3.
Účasť na riešení vedeckých grantov
Projekt VEGA 2/0136/09, Malé literárne žánre. (Zo žánrovej a druhovej problematiky v staršej slovenskej kultúre.), 2009-2010.
Projekt Vega 2/ 0172/10 Listy Jána Kollára II., III. (príprava edície), Ústav slovenskej literatúry SAV, 2010-2013.
Projekt ASFEU – štrukturálne fondy EÚ č. 26240120035 Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska, hlavný koordinátor: Ústav dejín umenia SAV, 2010 – 2013.
Projekt APVV SK-SRB 0032-09 Slovensko – Srbsko Literatúra v kontaktoch, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava – Katedra slovenského jazyka a literatúry Univerzita Novi Sad, 2010-2011.
Projekt Inovatívne študijné programy – medievalistika, ESF, Filozofická fakulta Trnavskej  univerzity 2010-2013.
Centrum excelentnosti, Slavistický ústav Jana Stanislava SAV: Dejiny slovenskej slavistiky 19.-20. storočia. Postavy slovenského národného obrodenia (Anton Bernolák, Pavol Jozef Šafárik, Ján Kollár, Ľudovít Štúr, Pavol Dobšinský, Jonáš Záborský) + Ján Stanislav – ich činnosť a dielo v európskom kontexte, (2012-2015).
Centrum excelentnosti, Historický ústav SAV: Hrady na Slovensku. Interdisciplinárny prierezový pohľad na fenomén hradov. (2013-2017).
Projekt VEGA 2/0170/14, Kázne a reči. Homiletická tvorba 16. - 19. storočia v kontexte slovenského literárneho vývinu, 2014-2017.
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Aktuálna pedagogická činnosť
Dejiny kultúry staroveku, bakalársky stupeň, prednáška
Dejiny stredovekej kultúry I, II, bakalársky stupeň, prednáška
Dejiny kultúry humanizmu a renesancie, bakalársky stupeň, prednáška
Dejiny barokovej kultúry, bakalársky stupeň, prednáška
Kapitoly z dejín kultúry strednej Európy, magisterský stupeň, prednáška
Kapitoly z teórie kultúry, magisterský stupeň, prednáška
Aktuálne problémy dejín kultúry stredoeurópskeho regiónu, doktorandský stupeň, prednáška
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Staršia slovenská literatúra, bakalársky stupeň, prednáška, seminár 
Staršia slovenská literatúra, bakalársky stupeň, prednáška, seminár 
Literatúra národného obrodenia, bakalársky stupeň, prednáška, seminár
Svetová literatúra, bakalársky stupeň, prednáška, seminár
Historická rétorika a poetika I, II, bakalársky stupeň, prednáška, seminár
Historická rétorika a poetika III, magisterský stupeň, prednáška, seminár
Učebné texty:
BRTÁŇOVÁ, E.: Úvod do kultúry stredoveku. Vysokoškolská učebnica. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2013. 101 s. ISBN 978-80-8082-596-6. http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-kultury-stredoveku