Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.

E-mail: 
ingrid.halaszova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok 11:00 - 12:00 hod.

Životopis
1998 – Filozofická fakulta UK v Bratislave – veda o výtvarnom umení
1997 - Katedra dejín a teórie umenia VŠVU v Bratislave – odborná pedagogická spôsobilosť, štátna skúška
2005 - Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave – doktorandské štúdium – teória a dejiny výtvarných umení

2018 - ukončené habilitačné konanie na FFTU v Trnave a pridelený titul docentky

Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
Členka nákupnej komisie Múzea Červený Kameň-SNM.
Vybrané vedecké publikácie
ŠTIBRANÁ, Ingrid: A pozsonyi Notre Dame-zárda nemesi növendékeinek portréi a 18. század harmadik negyedéből. In Művészettörténeti értesítő. – ISSN 0027-5247. – Roč. 51, č. 1-2 (2002), s. 51-68.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Die blaue Damen. Konvikt für adelige Mädchen beim Orden Notre Dame in Bratislava und Porträts Absolventinnen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. In: Adelige Ausbildung. Die Herausforderung der Aufklärung und die Folgen. Studien zur mitteleuropäischen   Adel 1. (Hrsg. Cerman, Ivo – Velek, Luboš). Martin Maindenbauer Verlagbuchhandlung, München  2006, s.117–141. (3AH).
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Porträtgalerie der Familie Pálffy in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Archivquellen versus aktueller Zustand. In: Barokkunst. Generationen - Interpretationen - Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20.-22. April 2005 in Bratislava. Institut für Kunstgeschichte der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Bratislava 2006. – ISBN 978-80-968682-9-2, S. 274 - 289.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Fugger Mária Magdolna, Pálffy II. Miklós felesége. In: Mátyás király          öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16.–17. század): 2008. március 28 – 2008. augusztus 24. Budapest: Magyar Nemzeti Galériában, 2008, s.270–271.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: The first Pálff y´s portrait gallery in Červený Kameň – castle (Vöröskő,         Bibersburg). Príspevok na internacionálnom seminári Stilwechsel und Wechelwirkungen,        usporiadanom Maďarskou akadémiou vied v Budapešti v októbri 2003. In: Acta Historiae Artium, T.47. Akadémiai Kiadó, Budapest 2006, s.109–116.
ŠTIBRANÁ, Ingrid:  Obrazová galéria Révaiovcov : analýza dobového portrétu. In: Rod Révai v slovenských dejinách. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie (Martin : 16.-17. september 2008). Martin: Slovenská národná knižnica, 2010, ISBN 978-80-89301-46-1,S.356-372.
ŠTIBRANÁ, Ingrid – PIATROVÁ, Alena: ARS LITURGICA. Zlatníctvo v službách liturgie / Goldsmithery in the services of liturgy. Katalóg výstavy / exhibition catalogue / [lektorovali Andrej Filipek, Marta Janovíčková]. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2010. - 135 s. - ISBN 978-80-8060-253-6  (0,5)
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Pálffyovské katalógy zbierok a inventáre ako pramene k poznaniu umeleckého zariadenia rezidencie Červený Kameň v polovici 18. storočia. In: Theatrum historiae. - ISSN 1802-2502. - Roč. 6, č. 9 (2011), s. 491-507
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Pálffyovská kolekcia na dreve maľovaných portrétov viri illustri z prelomu 16. a 17. storočia. In: Opuscula Historiae Artium, - ISSN 1211-7390. – Roč. 61, č. 2 (2012), s. 24-37.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Pálffyovská kolekcia na dreve maľovaných portrétov viri illustri z prelomu 16. a 17. storočia. In: Opuscula Historiae Artium, - ISSN 1211-7390. – Roč. 61, č. 2 (2012), s. 24-37.
ŠTIBRANÁ, Ingrid: Rodová portrétna galéria Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií v 16.-17. storočí. -1. Vydanie.  - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce pre FF TU, 2013. - 286 s. -ISBN 978-83-7490-683-8 [ 15AH].
Účasť na riešení vedeckých grantov
2012 – 2013 : Grant rektora TU č.4/TU/12 (Rodová portrétna galéria Pálffyovcov na Červenom Kameni. Obdobie prvých troch generácií v 16.-17. storočí).
Zodp. riešiteľka: I. Štibraná (100 %)
Výstup: rovnomenná vedecká monografia [15 AH]  
2013 – 2015 : Grant KEGA č. 010TTU-4/2013 (Portrétna maľba 16. a 17. storočia na našom území v stredoeurópskych kontextoch a formovanie sa šľachtických portrétnych galérií).
Zodp. riešiteľka: I. Štibraná (100 %).
Výstupy: vedecká monografia podporená aj Grantom  rektora (2013), web http://www.fenomenportretu.sk a kolektívna monografia vydaná v nemčine v zahr. vydavateľstve  (t.č. pripravovaná k vydaniu).
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť
DUb004 Dejiny umenia staroveku
DUb005 Odborná terminológia v dejinách umenia a architektúry (50 %)
DUb018 Dejiny umeleckých remesiel
DUb038 Umenie a architektúra 19. storočia na Slovensku
DUm039 Seminár kritiky a interpretácie výtvarného diela I.
DUm044 Kapitoly z umenia strednej Európy
DUm045 Znalectvo, aukcie, zberateľstvo
DUm049 Dejiny užitého umenia a dizajnu na Slovensku
DUb051 Reštaurátorstvo
DUb110 Reálie každodenného života v 16.-18. storočí
DUb050 Vývoj portrétneho maliarstva v novoveku
Predchádzajúca pedagogická činnosť
DUb051 Reštaurátorstvo
DUb108 Seminár k umeniu  staroveku
DUb115 Seminár k dejinám umenia a architektúry 19. storočia na Slovensku