Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

E-mail: 
dejugera@savba.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok, po dohode, v čase 10:10 - 11:10 a 16:20 - 17:20 hod.

Životopis
1987 - Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava - estetika a veda o výtvarnom umení
1994 - Albert-Ludwigs Universität, Freiburg (SRN) – doktorandské štúdium - dejiny umenia, filozofia a slavistika
2009 - Trnavská univerzita, filozofická fakulta – habilitácia - dejiny a teória umenia
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvá:
V medzinárodných výboroch, komisiách, radách
člen External Counselling Body, Research Institute for Art History of the Hungarian Academy of Sciences, Budapešť (2010 - 2012)
člen medzinárodného zboru poradcov pri príprave výstavy "Sigismundus, rex et imperator" (Budapešť a Luxemburg 2005 - 2006)
zvolenie za člena – korešpondenta,  Maďarská archeologická a umeleckohistorická spoločnosť v Budapešti, 2012
V celoštátnych odborných a vedeckých výboroch, komisiách, radách
Člen komisie VEGA č. 12
C. Vo vedeckých grémiách a redakčných radách
člen vedeckého kolégia SAV pre estetiku a vedy o umení
člen redakčnej rady časopisu ARS a časopisu Profil
člen redakčnej rady časopisu Arts (Švajčiarsko) a Artium Questiones (Poľsko)
člen Vedeckej rady FFUK v Bratislave, Vedeckej rady FF TU v Trnave
člen Umeleckej rady VŠVU v Bratislave
člen Rady Centra výskumu VŠVU v Bratislave
člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Trnavská univerzita, Trnava
člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium v odbore 2.1.18 dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Stredoveké obrazové témy na Slovensku : osoby a príbehy / Ivan Gerát. - Bratislava : Veda, 2001. - 304 s. + 114 obr. - ISBN 80-224-0643-0
Obrazové legendy sv. Alžbety : téma, médium a kontext / Ivan Gerát. - vydanie prvé. - Bratislava : Veda, 2009. - 254 s. : farebné obrázky. - ISBN 978-80-224-1083-0
GERÁT, Ivan. Svätí bojovníci v stredoveku : úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011. 183 s., 15 il. ISBN 978-80-224-1219-3.
Dei Saturitas. St. Elizabeth´s Works of Mercy in the Medieval Pictorial Narrative / Ivan Gerát. In Insights and Interpretations : studies in celebration of the eighty-fifth anniversary of the index of christian art. - Princeton : Princeton University, 2002. - ISBN 0-691-09991-X. - s. 168-181, 9 čb. repr.
Die künstlerischen beziehungen zwischen Wien und Pressburg im Spiegel der Buch- und Tafelmalerei / Ivan Gerát. In Sigismundus Rex et Imperator : Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 / Herausgegeben Imre Takács. - Budapest ; Luxemburg : Philipp von Zabern, 2006. - ISBN 3-8053-3626-8. - s. 536-543.
GERÁT, Ivan. Svätí bojovníci v stredoveku : úvahy o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Bratislava : Veda, 2011. 183 s., 15 il. ISBN 978-80-224-1219-3.
GERÁT, Ivan. Visions and the Image of Ecclesiastical Dignitaries in the Pre-Reformation Period. In Ikon : časopis za ikonografske studije, 2013, vol. 6, s. 131-140. ISSN 1846-8551. Projekt Európske dimenzie umeleckej kutúry Slovenska (ITMS: 26240120035 ).
GERÁT, Ivan. Dying Again and Again: Remarks on the Legend of Saint George in Jindřichův Hradec (Neuhaus). In Ikon [seriál] : časopis za ikonografske studije : journal of Iconographic Studies. - ISSN 1846-8551. - Volume 4 (2011), s. 175-183.
GERÁT, Ivan. Notes on the Iconography of the Altar of the Holly Cross in Sabinov (Zeben, Kisszeben). In Ars Hungarica : a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató, 2013, roč. 39, č. 1, s. 54-60.
Účasť na riešení vedeckých grantov
ŠF EÚ – projekt  Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (Číslo projektu: ITMS: 26240120035, doba riešenia: 12/2010 – 03/2014), vedúci projektu
Projekt VEGA 2/0007/11Štúdie k poetike obrazového rozprávania v stredoveku, doba riešenia: 2011 – 2014, vedúci projektu
Projekt VEGA 2/0062/08 Stredoveké obrazy bojujúcich svätcov na Slovensku, vedúci projektu
Umelecké transfery v gotickej Európe 12. - 16. storočia (Transferts artistiques dans l'Europe gothique XIIe – XVIe siécle)Medzinárodný projekt INHA Paris, zodpovedný riešiteľ za SR: Ivan Gerát
Asymmetrische   Kunstgeschichte? Erforschung  und  Vermittlung  prekärer Denkmalb estände im Kalten Krieg. Nositeľ projektu: Institut für Kunst- und Bildgeschichte, Humboldt-Universität zu Berlin. Doba riešenia: 2014 -2015. Spolupráca za SR: Ivan Gerát
Artistic Transfers and Circulations in the  Gothic  Period  in Europe. Nositeľ projektu:  Institut  national  d'histoire de l'art, Paríž. Doba riešenia: 2011 – 2014. Spolupráca za SR: Ivan Gerát
Najvýznamnejšie ohlasy a prehľad ohlasov na tieto výstupy
Stredoveké obrazové témy na Slovensku : osoby a príbehy / Ivan Gerát. - Bratislava : Veda, 2001. - 304 s. + 114 obr. - ISBN 80-224-0643-0
Obrazové legendy sv. Alžbety : téma, médium a kontext / Ivan Gerát. - vydanie prvé. - Bratislava : Veda, 2009. - 254 s. : farebné obrázky. - ISBN 978-80-224-1083-0
Dei Saturitas. St. Elizabeth´s Works of Mercy in the Medieval Pictorial Narrative / Ivan Gerát.
In Insights and Interpretations : studies in celebration of the eighty-fifth anniversary of the index of christian art. - Princeton : Princeton University, 2002. - ISBN 0-691-09991-X. - s. 168-181, 9 čb. repr..
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť
Gotické umenie na Slovensku (1. stupeň, prednáška)
Gotická maľba a plastika v Európe (1. stupeň, prednáška)
Dejiny dejín umenia II (1. stupeň, prednáška)
Úvod do dejín umenia (1. stupeň, prednáška)
Metodologický seminár cudzojazyčný (2. stupeň, seminár)
Interpretácia prameňov a literatúry (3. stupeň, seminár)
Byzantské umenie (1. stupeň, prednáška)
Románska maľba a plastika v Európe  (1. stupeň, prednáška)
Dejiny dejín umenia I (1. stupeň, prednáška)
Obrazová hagiografia (2. stupeň, seminár)
Učebné texty
GERÁT, Ivan: Gotika na Slovensku - maliarstvo a sochárstvo. In: DOBROTKOVÁ, Marta et al. Umenie Slovenska v historických a kultúrnych súvislostiach : stredovek. - Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 116-169. ISBN 978-80-8082-245-3. (autorský podiel 32%)