Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Katarína Ihringová, PhD.

E-mail: 
katarina.ihringova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
utorok 9:30 - 11:10 hod.

Životopis
2000 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – estetika
2009 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – doktorandské štúdium – teória a dejiny výtvarného umenia
Vedecko-výskumná činnosť
Vybrané vedecké publikácie
IHRINGOVÁ, Katarína: Two Wings of Avant-Garde Rationality. In: IHRINGOVÁ, Katarína (et al): Cultural Variance by Milan Hamada. Vydavatelství Pavel Mervart 2015, (1. vyd.)
IHRINGOVÁ, Katarína: Dve krídla avantgardnej racionality. In: IHRINGOVÁ, Katarína (et al): Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Vydavatelství Pavel Mervart 2015, (1. vyd.)
IHRINGOVÁ, Katarína: Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení. Rusinová Zora (Recenzent), Zervan Marian (Recenzent). - [1. vyd.]. - Trnava : [Pergamen Trnava], 2012. - 182 s. - ISBN 978-80-971097-0-7.
IHRINGOVÁ, Katarína: Experimentálna poézia a jej podoby v slovenskom vizuálnom umení. In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - ISSN 0037-6973. - Roč. LVIII, č. 4 (2011), s. 317-330.
IHRINGOVÁ, Katarína: Mýtus a vizuálne umenie. In: Ostium : internetový časopis pre humanitné odbory. - ISSN 1336-6556. - č. 4 (2010), [5 s.].
IHRINGOVÁ, Katarína: Premena zobrazenia Erosa v modernom umení.In: Sexuality III. : zborník vedeckých príspevkov / Dagmar Marková (ed.) ; [recenz. Peter Jusko, Barbora Matejovičová]. - 1. vyd. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. - ISBN 978-80-8094-745-3. - S. 204-211.
IHRINGOVÁ, Katarína: Avantgarda 38 - prvé predpoklady vedeckej práce na Slovensku .In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2009 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej v Trnave 21. a 22. októbra 2009 / zostavovatelia Bernadeta Kubová, Ivan Gojdič. - 1. vyd. - Turčianske Teplice : Vydavateľstvo BEN&M, Miriam Uličná, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2010. - ISBN 978-80-970246-1-1. - S. 24-28.
IHRINGOVÁ, Katarína: Strojopisné umenie a vizualizácia básnických textov.
In: Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu. - ISSN 0037-6973. - Roč. LV, č. 6 (2008), s.452-462.
IHRINGOVÁ, Katarína: Slovenský variant avantgardného nadrealizmu. In: Souvislosti : revue pro literaturu a kulturu. - ISSN 0862-6928. - Roč. XIX, č. 4 (2008), s. 267-271.
Rec: Nadrealizmus : avantgarda 38 / [výber zostavil, komentáre a vysvetlivky, medailóny príslušníkov nadrealizmu a doslov napísal Milan Hamada]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2006. - ISBN 80-7149-917-X.
Účasť na riešení vedeckých grantov
Projekt Kega 004TTU-4/2015 Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti, 2015-2017, zodpovedný riešiteľ
Grant Ministerstva kultúry MK-6321/2012/4.5.4 Vzťah slova a obrazu v slovenskom vizuálnom umení
Grant Ministerstva kultúry MK-3472/2014/4.5.6 Kultúrne premeny očami Milana Hamadu
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť
Úvod do dejín a teórie umenia
Dejiny umenia a architektúry 19. storočia
Dejiny kultúry 19. a 20. storočia
Dejiny umenia 20. storočia vo svete
Grafika v dejinách moderného umenia
Teoretické aspekty moderného umenia
Dejiny estetiky I.
Dejiny estetiky II.
Základy estetiky (Katedra filozofie)
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Písmo a obraz
Seminár u umeniu 19. storočia
Úvod do estetiky – Pedagogická fakulta TU v Trnave