Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PhDr. Kinga Izsóf Jurásová, PhD.

E-mail: 
kinga.izsof.jurasova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
štvrtok 16:20-18:00

VZDELANIE

2009 – 2012   Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

2011               Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

  • rigorózne konanie: rigorózne skúšky a obhajoba rigoróznej práce v odbore psychológia
    • akademický titul: PhDr.

2004 – 2009   Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra psychológie

  • vysokoškolské vzdelanie, študijný program druhého stupňa
    • jednoodborové magisterské štúdium v odbore psychológia
    • akademický titul: Mgr.

DOPLNKOVÉ VZDELANIE, KURZY

2011 – 2013

  • Akreditovaný kurz Rorschachovej metódy

2007

  • Základný kurz pracovníkov poradní Pomoc obetiam násilia

 

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

Jurásová, K.: Analogické problémy a ich riešenie : vplyv a funkcia emócií. Kraków; Trnava: Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,  2012, 138 s, ISBN 978-83-7490-515-2.

Izsóf Jurásová,K., Dědová, M.: Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác - 1. vyd. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, 140 s., ISBN 978-80-8082-857-8.

Žitný,P., Jurásová, K.: Neuropsychologický výskum percepčnej laterality na Slovensku. Československá psychologie, roč. 54, 2010, č. 6, s. 564-568, ISSN 0009-062X.

Izsóf Jurásová, K., Biela,A., Špajdel, M.: Impact of emotional valence and different source problem conditions on the resolution of analogical target problems. Studia psychologica, vol. 56, 2014, no. 2, pp. 99-107, ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/?search=Jur%C3%A1sov%C3%A1

Jurásová, K., Špajdel, M.: The role of regret in rational decision making. Studia psychologica, vol. 53, 2011, no. 2, pp. 169-174, ISSN 0039-3320. http://www.studiapsychologica.com/index.php/view-articles/?search=Jur%C3%A1sov%C3%A1

Jurásová, K., Špajdel, M.: Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva: International Journal for Integrated Neurosciences, vol. 55, 2013, no. 3, pp. 135-140, ISSN 1337-933X.

Momková, E., Izsóf Jurásová, K.: Výkon bilingválnych jednotlivcov pri psychodiagnostickom vyšetrení kognitívnych funkcií v ich prvom a druhom jazyku. Testfórum, 2016, č. 7,  s. 64-84, ISSN 1805-9147.  http://testforum.cz/domains/testforum.cz/index.php/testforum/article/view/TF2016-7-93#.WIOKaPnhCM9

Švorcová, A., Izsóf Jurásová, K.: Nákupné štýly vo vzťahu k osobnostným črtám a hodnotovým orientáciám spotrebiteľov.  E-mental, roč. 3, 2015, č. 3-4, s. 14-23, ISSN 1339-4614. http://emental.sasap.sk/download/e-mental_2015-3-4.pdf

Izsóf Jurásová, K., Špajdel, M.:Estetické hodnotenie fotografií na internete. Ostium, roč. 11, 2015, č. 4, s. 1-8, ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/esteticke-hodnotenie-fotografii-na-internete/

Izsóf Jurásová, K.: Pretrvanie nečinnosti (inaction inertia) – fenomén, pri ktorom atraktívna ponuka vedie k pasivite namiesto aktivity. Ostium, roč. 9, 2013, č. 4, s. 1-8, ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/pretrvanie-necinnosti-inaction-inertia-fenomen-pri-ktorom-atraktivna-ponuka-vedie-k-pasivite-namiesto-aktivity/

Jurásová, K., Špajdel, M.: Vzťah emócií a kognície z hľadiska teórie kognitívneho zhodnotenia. Ostium, roč. 8, 2012,  č. 2, s. 1-7,  ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/sk/vztah-emocii-a-kognicie-z-hladiska-teorie-kognitivneho-zhodnotenia/

Účasť na vedeckých grantoch

Projekt VEGA č. 1/0083/15: Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér. Doba riešenia: 2015-2017. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt KEGA  č. 017TTU-4/2014: Kognitívne aspekty krásy a umenia. Doba riešenia: 2015-2017. Člen riešiteľského kolektívu.

Projekt VEGA  č. 2/0023/10: Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti. Doba riešenia: 2010-2012. Člen riešiteľského kolektívu.

 

Recenzie

Kišoňová, R.: Cognition in Social Context. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 86 s., ISBN 978-83-7490-596-1.

Recenzie pre časopisy: Studia Psychologica, British Journal of Education, Society& Behavioural Science.

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

Predchádzajúca pedagogická činnosť (materská dovolenka od 2016)

Základy psychológie; 1 stupeň štúdia; prednáška

Základy psychopatológie; 1 stupeň štúdia; prednáška

Úvod do psychológie trhu a reklamy; 1 stupeň štúdia; prednáška

Seminár k bakalárskej práci I, II; 1 stupeň štúdia; seminár

Metodológia psychologického výskumu; 1 stupeň štúdia; seminár

Všeobecná psychológia;  1 stupeň štúdia; seminár

Ontogenetická psychológia; 1 stupeň štúdia; seminár

Diplomový seminár; 2 stupeň štúdia; seminár

Projektívne metódy ROR I.; 2 stupeň štúdia; seminár 

Vedenie bakalárskych (14), magisterských prác (14)

Učebný text

Izsóf Jurásová,K., Dědová, M.: Manuál k vypracovaniu záverečných a kvalifikačných prác - 1. vyd. - Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, 140 s., ISBN 978-80-8082-857-8.