Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Lucia Nováková, PhD.

E-mail: 
lucia.novakova@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
pondelok 12.50 – 14.40 hod.

Zameriava sa na archeológiu archaického a klasického Grécka, helenistické umenie a architektúra, pohrebný rítus v Anatólii, epigrafika a využitie písomných prameňov.
2001-2006: štúdium odboru klasická archeológia a klasické jazyky (Mgr.) na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Diplomové práce: Rímske kúpele v Kárii (klas. archeológia); Matej Bel o Nitrianskej stolici (klas. jazyky). 2007-2012: doktorandské štúdium v odbore klasická archeológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Dizertačná práca: Náhrobné stavby v juhozápadnej Malej Ázii v predrímskom období.
Členstvá:
Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti,
Členka European association of archaeologists (EAA),
Členka British Institute of Archaeology in Ankara (BIAA)
Najvýznamnejšie publikácie:
Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments. Bonn: Rudolf Habelt, 2019 - 380 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 333).
Tombs and burial customs in the Hellenistic Karia / Lucia Nováková ; [rev. Piotr Dyczek, Marie Dufková]. - 1. Ausgabe. - Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016. - 184 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 282). - ISBN 978-3-7749-4008-6
Aktuálne riešené granty:
VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt
Doba riešenia: 2018-2021
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Zástupca: Mgr. Miroslava Daňová, PhD. (TU)
Riešiteľ projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD.

KEGA 010TTU-4/2020: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku. Doba riešenia: 2020-2022
Vedúci projektu: Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:
8-9/2005: Archeologický projekt Myndos, Turecko. Organizátor: Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya.
8-9/2006: Archeologický projekt Tell Fecheriye – Ras al´Ain, Sýria. Organizátor:  Institute für Vorderasiatischer Archäeologie, Hüttebweg 7, 14 195 Berlin.
7- 8/2008: XXVIth International Summer Seminar of Medieval Art and Architecture. Organizátor: Humboldt-University Berlin, Faculty of Pre- and Early History and Archaeological institute of Albert-Ludwigs University Freiburg.
6-7/2005: Archeologický projekt Risan, Čierna Hora. Organizátor: University of Warsaw, Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe.
6-8/2010: letný kurz tureckého jazyka. Turkish and Foreign Languages Research and Application Center of Ankara University (TÖMER).
10/2009-6/2011: International Visegrad Found: contract No. 50810509. University of Warsaw: Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe and Centre of Polish Language and Culure for Foreigneirs of University of Warsaw. Adresa: Krakowskie Przedmieście 32, Potocki palace, 00 927 Warsaw, Poland.
10/2005- 2/2006: Sokrates Erasmus Scholarship program. Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya, Turecko.
Erasmus + Staff mobility for teaching:
Pamukkale universitesi, Denizli (TR),
Akdeniz universitesi, Antalya (TR),
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi, Kahramanmaras (TR),
Mustafa Kemal University, Hatay (TR)
Pedagogická činnosť:
Antické Grécko I, II, III
Magna Graecia, Východné Stredomorie
Základy epigrafiky, Seminár z epigrafiky
Antické umenie, Grécke umenie I, II
Prehľad antickej architektúry
Vybrané problémy z gréckej architektúry