Skočiť na hlavný obsah
E-mail
lucia.novakova@truni.sk
Telefón
+421 33/5939 371
Konzultačné hodiny
utorok 11.10 – 12.50 hod. (LS 2021/22)
Miestnosť
č. 412, 4. poschodie

Zameriava sa na archeológiu archaického a klasického Grécka, helenistické umenie a architektúra, pohrebný rítus v Anatólii, epigrafika a využitie písomných prameňov. Aktuálne sa venuje environmentálnym štúdiám antického sveta (management vody, klimatické zmeny a pokles biodiverzity v staroveku).

2001-2006: štúdium odboru klasická archeológia a klasické jazyky (Mgr.) na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Diplomové práce: Rímske kúpele v Kárii (klas. archeológia); Matej Bel o Nitrianskej stolici (klas. jazyky). 2007-2012: doktorandské štúdium v odbore klasická archeológia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave.
Dizertačná práca: Náhrobné stavby v juhozápadnej Malej Ázii v predrímskom období.
Habilitačná práca: Greeks who Dwelt Beyond the Sea: People, Places, Monuments.

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika osoby (VUPCH)

Členstvá:
Členka Slovenskej archeologickej spoločnosti,
Členka European association of archaeologists (EAA),
Členka British Institute of Archaeology in Ankara (BIAA)

Najvýznamnejšie publikácie:
Greeks who dwelt beyond the sea: people, places, monuments. Bonn: Rudolf Habelt, 2019 - 380 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 333).
Tombs and burial customs in the Hellenistic Karia / Lucia Nováková ; [rev. Piotr Dyczek, Marie Dufková]. - 1. Ausgabe. - Bonn: Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2016. - 184 s. (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 282). - ISBN 978-3-7749-4008-6

Aktuálne riešené granty:
VEGA Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou. (VEGA 2/0025/22)
Doba riešenia: 2022-2025
Vedúci projektu: PhDr. Klaudia Daňová, PhD. (SAV), Riešiteľ projektu: doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

KEGA 010TTU-4/2020: Environmentálna archeológia: človek, príroda a životné prostredie v staroveku. Doba riešenia: 2020-2022
Vedúci projektu: doc. Mgr. Lucia Nováková, PhD.

Absolvované zahraničné štipendijné pobyty:
8-9/2005: Archeologický projekt Myndos, Turecko. Organizátor: Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya.
8-9/2006: Archeologický projekt Tell Fecheriye – Ras al´Ain, Sýria. Organizátor:  Institute für Vorderasiatischer Archäeologie, Hüttebweg 7, 14 195 Berlin.
7- 8/2008: XXVIth International Summer Seminar of Medieval Art and Architecture. Organizátor: Humboldt-University Berlin, Faculty of Pre- and Early History and Archaeological institute of Albert-Ludwigs University Freiburg.
6-7/2005: Archeologický projekt Risan, Čierna Hora. Organizátor: University of Warsaw, Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe.
6-8/2010: letný kurz tureckého jazyka. Turkish and Foreign Languages Research and Application Center of Ankara University (TÖMER).
10/2009-6/2011: International Visegrad Found: contract No. 50810509. University of Warsaw: Center for research on the Antiquity of Southeastern Europe and Centre of Polish Language and Culure for Foreigneirs of University of Warsaw. Adresa: Krakowskie Przedmieście 32, Potocki palace, 00 927 Warsaw, Poland.
10/2005- 2/2006: Sokrates Erasmus Scholarship program. Selcuk University, Faculty of Science and Literature, Konya, Turecko.

Erasmus + Staff mobility for teaching:
Pamukkale universitesi, Denizli (TR),
Akdeniz universitesi, Antalya (TR),
Kahramanmaras Sutcu Imam Universitesi, Kahramanmaras (TR),
Mustafa Kemal University, Hatay (TR)

Pedagogická činnosť:
Antické Grécko I, II, III
Magna Graecia, Východné Stredomorie
Základy epigrafiky, Seminár z epigrafiky
Antické umenie, Grécke umenie I, II
Prehľad antickej architektúry
Vybrané problémy z gréckej architektúry