Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.

E-mail: 
marian.spajdel@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
streda 08:00-09:30; cez skúškové obdobie dohodou

Zameriavam sa na psychológiu,  kognitívnu neurovedu a štatistiku. Som autorom dvoch vedeckých monografií, jednej umeleckej monografie a vyše 50-tich vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí.
Špecializujem sa na výskum kognitívnych funkcií vo vzťahu k funkčnej asymetrii mozgu, na výskum spracúvania zrakových a sluchových informácií rozličného charakteru, pozornostných procesov a vplyv emócií na kogníciu. Na Trnavskej univerzite pôsobím od roku 2006. Popri tom som 10 rokov pôsobil ako výskumný pracovník v Laboratóriu kognitívnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie SAV.

Webstránka: www.marianspajdel.sk

Členstvá v akademických orgánoch a radách:
•    hlavný editor vedeckého periodika Acta Psychologica Tyrnaviensia
•    podpredseda Akademického senátu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
•    člen redakčnej rady časopisu Journal for Perspectives of Economic, Political and Social Integration
•    člen Rady pre kvalitu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
•    člen Odborovej komisie pre doktorandské štúdium "Sociálna psychológia a psychológia práce" na FF TU
•    člen Edičnej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity

Najvýznamnejšie vedecké výsledky:
Vytvoril som pôvodný neverbálny variant dichotickej stimulácie (Špajdel, Jariabková, 2008), ktorý sa používa pri výskume a diagnostike hemisférickej asymetrie, percepčných, pamäťových a pozornostných procesov. Metodika dokáže odhaliť prítomnosť dysfunkcie dokonca aj pri absencii štrukturálnej lézie mozgu. Využíva sa v psychologickej praxi na Slovensku i v Čechách.
Moja metodika dichotickej stimulácie sa uplatnila vo výskumoch sluchovopercepčnej laterality u zdravých detí aj u detí s vývinovými poruchami rečových a jazykových spôsobilostí (napr. Špajdel, Krajmer, Jariabková, 2007; Aiello et al., 2008; Špajdel, Jariabková, Krajmer, 2009), vo výskume sluchovej lateralizácie u mužov a žien a vo výskume vplyvu hudobnej skúsenosti na spracovanie neverbálneho a verbálneho materiálu (Špajdel, 2005; Špajdel, Jariabková, Riečanský, 2007), vo výskume spracovania rečových podnetov u detí s Landou-Klefnerovým syndrómov (Jariabková, Špajdel, Sýkora, 2011) a pri výskume selektívnej pozornosti (Riečanský, Špajdel, 2006; Špajdel et al., 2015a, 2015b). Viacero prác som venoval prejavom mozgových lézií rozličnej lokalizácie na sluchovú a zrakovú diskrimináciu a percepciu verbálnych i neverbálnych podnetov (Jariabková, Špajdel, Vargová, 2006; Špajdel, 2006; Špajdel, Jariabková, Puskeilerová, 2006). V našich výsledkoch sa potvrdilo, že dichotická stimulácia citlivo reaguje nielen na poškodenie temporálnych lalokov ale v jej výkone sa odrazí i poškodenie ďalších kortikálnych i subkortikálnych oblastí. V spolupráci s Fyziologickým ústavom Lekárskej fakulty UK sme realizovali sériu štúdií zaoberajúcich sa problematikou kognície a emócií u osôb s poruchami autistického spektra (Krajmer, Jánošíková, Špajdel, Ostatníková, 2009; Krajmer, Jánošíková, Špajdel, Ostatníková, 2010; Jánošíková, Špajdel, 2014). Výskumne sme potvrdili vplyv aktuálnych hladín testosterónu, progesterónu a estradiolu na vybrané kognitívne funkcie (Krajmer, Špajdel, Celec, Ostatníková, 2011). Okrem toho sme poukázali na špecifický vplyv prenatálnych hladín testosterónu na kognitívne funkcie u autistickej populácie (Krajmer, Špajdel, Kubranská, Ostatníková, 2010; Krajmer, Špajdel, Kubranská, Ostatníková, 2011). V súčasnosti  spolupráca s LF UK pokračuje v rámci riešenia projektov APVV. Pracujeme na vytvorení objektívnej diagnostickej metodiky pre poruchy autistického spektra založenej na princípe sledovania očných pohybov a merania EEG. Som spoluautorom metodiky na experimentálne navodenie emócií u probandov (Jurásová, Špajdel, 2013) pomocou filmových úryvkov s overenou validitou. Pri výskume emócií a ich vplyvu na kognitívne funkcie sme zistili, že negatívne emocionálne stavy ovplyvňujú už počiatočné fázy spracovania zrakových informácií (Budáč, Špajdel, 2009; Budáč, Špajdel, 2011; Budáč, Špajdel, Riečanský, 2011) a, že tento vplyv je mužov a žien rôzny (Budáč, Špajdel, 2010; Budáč, Riečanský, Špajdel, 2014).

Riešené vedecké granty:
•    Vzťah kognitívnych schopností a funkčnej asymetrie mozgových hemisfér (VEGA č. 1/0083/15); hlavný riešiteľ, roky riešenia: 2015-2017
•    Autizmus vo svetle emočných, kognitívnych a biologických kontextov (APVV-15-0085), roky riešenia: 2016-2019
•    Kognitívne aspekty estetickej skúsenosti (KEGA č. 004TTU-4/2015), roky riešenia: 2015-2017
•    Sociálny, emočný a kognitívny obraz autizmu v interdisciplinárnych zrkadlách (APVV-0254-11); roky riešenia: 2012-2015 (na základe dosiahnutých výsledkov bol zaradený medzi excelentné projekty)
•    Neurokognitívne mechanizmy selektívneho zamerania a udržania pozornosti (VEGA č. 2/0023/10),  roky riešenia: 2010-2012
•    Vplyv genetickej kontroly tvorby oxidu dusnatého a spätného vychytávania dopamínu na senzoricko-motorické vrátkovanie u človeka (VEGA 2/0080/13), roky riešenia: .2013-2015
•    EUROPLAT - European Network for Psychology Learning and Teaching (No.155981–LLP–1–2009–UK–ERASMUS–ENWA), roky riešenia: 2010-2012
•    Riadenie pohybov očí: behaviorálne a elektrofyziologické markery normálnej a patologickej funkcie (VEGA č. 2/0160/09), roky riešenia: 2009-2011
•    Možnosti psychologickej, sociálnej a logoterapeutickej intevencie v systéme poradenských služieb „Pomoc obetiam násilia“ na Slovensku: Retrospektívna analýza a ďalšie perspektívy (VEGA č.1/0177/08), roky riešenia: 2008-2010
•    Možnosti psychológie v utváraní podmienok pre vyrovnávanie príležitostí jedincov s rozličnými druhmi postihnutia v majoritnej spoločnosti (VEGA č. 1/3641/06), roky riešenia: 2006-2008

Najvýznamnejšie vedecké práce:
Vedecké monografie
•    Špajdel, M. (2009). Dichotická stimulácia v kontexte neuropsychologického výskumu. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2009. 132 s. ISBN 978-80-8082-280-4.
•    Špajdel, M. (2016). Medzipohlavné rozdiely v kognícii a funkčnej asymetrii mozgových hemisfér. Trnava, Filozofická fakulta TU, 132 s., ISBN: 978-80-8082-956-8.
Publikácie vo vedeckých časopisoch evidovaných v databázach WOS a Scopus
•    Špajdel, M., Jariabková, K., Puskeilerová, I. (2006). Dichotic listening to verbal and noverbal stimuli in left brain and right brain damaged patients. Homeostasis in health and disease, 4, p. 145-151.
•    Špajdel, M., Jariabková, K., Riečanský, I. (2007). The influence of musical experience on lateralization of auditory processing. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 12 (6), 487-499.
•    Špajdel, M., Jariabková, K. (2008). Metodika dichotickej stimulácie: neverbálne a verbálne úlohy. Československá psychologie, roč. 52, č.2, s. 167-171.
•    Špajdel, M., Jariabková, K., Krajmer, P. (2009). Verbal auditory processing in boys with specific reading disability. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 51 (3-4), p. 156-158.
•    Krajmer, P., Jánošíková, D., Špajdel, M., Ostatníková, D. (2010). Empathizing, Systemizing, Intuitive Physics and Folk Psychology in Boys with Asperger Syndrome. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 52 (1), p. 57-61.
•    Krajmer, P., Špajdel, M., Kubranská, A., Ostatníková, D. (2010). 2D:4D finger ration in Slovak Autism Spectrum Disorder population. Bratislavské lekárske listy, 112(7), p. 377-379.
•    Jurásová, K., Špajdel, M. (2011). The role of regret in rational decision making. Studia Psychologica, 53(2), p. 169-174.
•    Krajmer, P., Špajdel, M., Celec, P., Ostatníková, D. (2011). Relationship between salivary testosterone levels and emphatizing/systemizing in Slovak boys with Asperger syndrome. Studia Psychologica, 53(3), pp. 293-305.
•    Roháriková V., Špajdel M., Cviková V., Jagla F. (2013). Tracing the relationship between wisdom and health. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (3), p.95-102.
•    Jurásová K., Špajdel M. (2013). Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 55 (3), p.135-140.
•    Jurásová K., Biela A., Spajdel M. (2014). Impact of emotional valence and different source problem conditions on the resolution of analogical target problems. Studia Psychologica, 56(2), pp.99-104.
•    Teplan M., Krakovská A., Špajdel M. (2014). EEG features of psycho-physiological relaxation. Measurement science review, 14, 237-242.
•    Budáč, S., Riečanský, I., Špajdel, M. (2014). Emotional arousal and temporal resolution of the visual system. Activitas Nervosa Superior Rediviva Volume 56 No. 3–4, pp. 79-86.
•    Biela A., Špajdel, M., Śliwak J., Bartczuk R.P., Wiechetek M., Zarzycka B. (2015). The Scale of Psycho-Immunological Structure: Assessing factorial invariance in Poland and Slovakia. Studia Psychologica, Vol. 57, No. 3, pp. 163-176.
•    Beran J., Šalapová E., Špajdel M. (2016). Inosine pranobex is safe and effective for the treatment of subjects with confirmed acute respiratory viral infections: analysis and subgroup analysis from a Phase 4, randomised, placebo-controlled, double-blind study. BMC Infectious Diseases, 16:648. DOI: 10.1186/s12879-016-1965-5.
Ohlasy na vedeckú prácu:
45 zahraničných  citácií (stav k 31.1.2016) z toho väčšina evidovaná v databázach WOS a Scopus

Pedagogická činnosť
Vyučované kurzy na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity
•    Všeobecná psychológia I
•    Všeobecná psychológia II