Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD.

E-mail: 
marian.zervan@gmail.com
Konzultačné hodiny: 
streda 13:00 - 14:00 hod.

Životopis
1977 – Filozofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislave – estetika a dejiny umenia
2000 – Fakulta architektúry STU v Bratislave – doktorandské štúdium v odbore architektúra, teória architektúry
2001 - Fakulta architektúry STU v Bratislave – habilitácia v odbore architektúra, teória architektúry
2004 – Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – habilitácia v odbore dejiny umenia
2010 - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – inaugurácia v odbore dejiny umenia
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
Člen vedeckej rady Ústavu dejín umenia SAV
Člen vedeckého kolégia SAV pre vedy o umení
Člen vedeckej rady Trnavskej univerzity v Trnave
Člen vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Člen umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení
Členstvo v odborových komisiách
Predseda odborovej komisie pred dejiny a teóriu umenia a architektúru na FFTU
Predseda odborovej komisie pre architektonickú tvorbu na VŠVU
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Zervan,M.,Rusina,I.: Životy svätých. Ikonografia.  Pallas,  Bratislava 1994. s.272
Zervan,M., Rusina, I.: Príbehy Nového Zákona. Ikonografia. SNG, Bratislava 2000, 259 s
Zervan, M., Rusina, I.: Príbehy Starého zákona. Ikonografia. SNG, VŠVU,  Bratislava,  2006, s. 483
A  Zervan, M.: Rückkehr zur Architektur. Gegenwartsarchitektur der Slowakei von 1989 bis 2003. In: Impulse und reflexion. Architektur der Slowakei. Verlag Anton Pustet,  Wien 2003, s.159 – 200
Zervan,M.,Špaček,R.: Projektierung und Eigenprojektierung der Architektur. In: Wolkenkuckucksheim. Internazionale  Zeitschrift für Theorie und Wissenschaft der Architektur. http://www.theo.tu-cottbus.de/wolke, r.4, č.1, 1999
Účasť na vedeckých grantoch
Projekt KEGA č. 3/7486/09: Príbehy umenia. Ikonografia. Doba riešenia: 2009-2011. Zástupca vedúceho riešiteľa 2009-2011.
Projekt KEGA 3/4308/06 Svätci Slovenska. Doba riešenia: 2006–2008 . Zástupca vedúceho riešiteľa.
Projekt KEGA č. 022TVU-4/2011: Príbehy Márie. Mariánska ikonografia v miestach mariánskej úcty na Slovensku. Doba riešenia: 2011-2013. Zodpovedný riešiteľ projektu (100%).
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť
Aspekty obrazu
Metodologický seminár
Metódy interpretácie architektonického diela
Metodológia a metodika dejín umenia a architektúry
Analýza a interpretácia prameňov
Predchádzajúca pedagogická činnosť
Architektúra prvej polovice 20.storočia vo svete a na Slovensku
Architektúra 20. storočia vo svete;
Architektúra Slovenska v 20. storočí
Kritika a interpretácia architektúry
Architektonické teórie Petra Eisenmana
Spacialistika Ungaricae sanctitatis Indicia
Dejiny estetiky I.
Dejiny estetiky II.
Učebné texty
Zervan, M.: Otázka "Čo je architektúra?" a tri podoby odpovedí na ňu [online dokument]: učebný text. - [1. vyd.]. Trnava : Filozofická fakulta TU v Trnave, 2009. - 80 s. - 04.05.2009. - ISBN 978-80-8082-257-6