Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Mário Schwarz, PhD.

E-mail: 
mario.schwarz@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
streda 13:15-14:45

2005 - Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - magisterské štúdium v odbore psychológia
2010 - Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave -  doktorandské štúdium v odbore sociálna psychológia a psychológia práce
Vedecko-výskumná činnosť
Najvýznamnejšie publikované vedecké práce
Schwarz, M.: Osobnostné charakteristiky manažéra v kontexte sociálnej kompetencie. 2012, 179 s. Trnava: Trnavská univerzita
Schwarz, M.: Pôsobenie psychológa v procese mediácie In: Špajdel, M. (Eds.): Acta Psychologica Tyrnaviensia 15 – 16. 2012, s. 184 - 192. Trnava: Trnavská univerzita
Schwarz, M.: Problematika násilia na pracovisku In: Schusterová, I. (Eds.): Násilie, jeho variabilita, obete a možnosti riešenia. 2010, s. 113 - 118. Trnava: Trnavská univerzita
Schwarz, M.: O krehkosti a sile človeka alebo Náš nový prístup k ľuďom, ktorí nás zraňujú In: Naništová, E. (Eds.): Hodnota života a krehkosť človeka. 2013, s. 127 - 134. Bratislava: SILOE
Schwarz, M.: Pohľad na utrpenie očami logoterapie Viktora Emanuela Frankla In: Kučerková, M. (Eds.): Duchovná cesta a jej podoby v literatúre. 2015, s. 196 - 200. Nitra UKF
Účasť na vedeckých grantoch
Projekt VEGA č. 1/3656/06 - spoluriešiteľ
Projekt VEGA č. 1/4521/07 - spoluriešiteľ
Projekt  VEGA č. 1/0177/08 – spoluriešiteľ
Pedagogická činnosť
Aktuálna pedagogická činnosť:
Dejiny psychológie I.
Dejiny psychológie II.
Sociálna psychológia I.
Sociálna psychológia II.
Interpersonálne aspekty v manažérskej psychológii
Psychologické aspekty v mediácii
Vybrané kapitoly zo psychológie zdravia
Psychológia rodiny
Psychológia ľudských zdrojov
Forenzná psychológia - semináre
Sociálne a sociálno-psychologické problémy rodiny
Predchádzajúca pedagogická činnosť:
Psychodiagnostika dospelých I.
Psychodiagnostika dospelých II.
Klinická psychológia II. - semináre